Posláním Centra denních služeb je poskytovat sociální služby lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, podporovat je v dosažení co největší míry samostatnosti ve všech oblastech života a napomáhat jim vést život obvyklý pro jejich vrstevníky.

 

Motto: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak i vy ve všem jednejte s nimi.“ (Mt 7,12)
  

Cílová skupina

Služby poskytujeme lidem s mentálním či kombinovaným postižením ve věku 7 – 64 let žijícím zejména ve Vrchlabí a okolí v dosahu do 35 km, kteří potřebují podporu při zajištění činností a úkonů běžného denního života a pečující osoby jim nemohou zajistit celodenní péči v přirozeném prostředí.

KAPACITA
 • maximální okamžitá kapacita 14 uživatelů
CÍLE SLUŽBY
 • podpora rozvoje či zachování soběstačnosti, schopností a dovedností uživatelů
 • podpora rozvoje samostatnosti uživatelů, s důrazem na nácvik praktických činností pro běžný život
 • podpora sociálního začleňování uživatelů do běžné společnosti, včetně podpory využívání běžně dostupných zdrojů
 • podpora uživatelů k zodpovědnému rozhodování o svém životě
ROZVOJOVÉ CÍLE SLUŽBY
 • zvyšovat informovanost o sociální službě, posléze vytvářet funkční systém komunikace s veřejností
 • vytvořit nový systém rozdělení kompetencí jednotlivých zaměstnanců
 • zajištění dalšího materiálního vybavení pro poskytování sociální služby (např. bezbariérové prostředí, nákup pomůcek apod.)
HODNOTY A PRINCIPY
 • princip přiměřené podpory a zplnomocnění (aktivně působit na uživatele a podporovat rozvoj jejich samostatnosti, službu poskytovat v míře, která je pro uživatele nezbytná a která je rozvíjí apod.)
 • princip partnerského přístupu (uživatelé jsou rovnocennými partnery, zaměstnanci respektují volbu a názor uživatele, o průběhu poskytování služby je veden dialog mezi zaměstnanci a uživatelem)
 • princip individuálního přístupu (respektovat potřeby, možnosti a schopnosti uživatelů apod.)
 • princip odborného přístupu (zaměstnanci používají takové postupy, které zaručují uživateli právo na rovnoprávný, nediskriminující a důstojný přístup, a to v souladu s Listinou základních lidských práv a svobod, interními předpisy poskytovatele a obecně závaznými předpisy, služba je poskytována v souladu s principy naplňování standardů kvality v sociálních službách apod.)
NABÍZENÉ ČINNOSTI

Základní činnosti

Aktivity naplňující základní činnosti

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Individuální pomoc uživatelům při úkonech osobní hygieny podle míry jejich potřeby

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití dle míry potřeby uživatele.

(Obědy jsou zajištěny v nedaleké jídelně, svačiny si připravují uživatelé v rámci nácvikových činností. Uživatel si rovněž může přinést jídlo s sebou či si jej zajistit jiným způsobem.)

Výchovné a vzdělávací činnosti

Trénink paměti a soustředění, práce a výuka na PC, činnosti vedoucí k upevnění školních dovedností, pravidelné besedy na zvolená témata, relaxace po obědě apod.

Aktivizační činnosti

 

Kreativní činnosti (výroba svíček, keramiky, mýdla, výtvarné činnosti, šití, malování na hrnečky apod.)

Sportovní aktivity (zumba, kondiční cvičení, vycházky s hůlkami, boccia, stolní tenis, běžecké lyžování apod.)

Hudební aktivity (hudební kroužek – kapela a biblická hodina)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovody na kulturní akce, výlety, do posilovny, bazénu, tělocvičny, jídelny, na vycházky, kuželky, jízda na koni apod.

Sociálně - terapeutické činnosti

Nácvik péče o domácnost (nácvik používání předmětů denní potřeby, nácvik obsluhy mobilního telefonu, nácvik přípravy jídla, nácvik stolování, nácvik žehlení, nácvik úklidu apod.)

Nácvik sociálních a komunikačních dovedností a kompetencí (nácvik nakupování, cestování, používání peněz, nácvik společenského vystupování, chování na veřejnosti, nácvik pravidel silničního provozu, dopravní bezpečnosti, nácvik samostatného pohybu mimo prostory poskytovatele, nácvik řešení běžných situací v kontaktu s dalšími lidmi, nácvik sebeovládání, nácvik specifických komunikačních dovedností apod.)

Nácvik péče o vlastní osobu (nácvik oblékání, obouvání, prostorové orientace, osobní hygieny, nácvik a rozvoj jemné a hrubé motoriky apod.)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Porady s uživateli

Doprovody při vyřizování běžných záležitostí (např. na úřady, poštu apod.)

Individuální podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba je poskytována v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Provozní doba

Službu poskytujeme v pracovní dny od 7.30 do 15.00 hodin.

Forma služby

ambulantní

Další informace

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí - Centrum denních služeb

Komenského 616, Vrchlabí 543 01

T: 499 423 566 | 739 244 639 E: cds.svetlo@diakonie.cz

 

 

 

Podrobnější informace naleznete v přiložených souborech.

 

Veřejný závazek.pdf

Popis realizace služby.pdf

Leták.pdf

 

Žádost o poskytování sociálních služeb.pdf

Smlouva o poskytování sociálních služeb - VZOR.pdf 

Sazebník úhrad CDS (platný od 1.8.2015).pdf

Akce CDS v roce 2016.pdf 

 

Partneři a dárci :

 Květa a Petr BÍMOVI  |  Ing. Jiří KLETVÍK  |  Anna HÁJKOVÁ  |  Dana NÉMETHOVÁ a Jarmila SRNSKÁ

 

 

NAZEV WEBU