Posláním Centra denních služeb je poskytovat sociální služby lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, podporovat je v dosažení co největší míry samostatnosti ve všech oblastech života a napomáhat jim vést život obvyklý pro jejich vrstevníky.

 

Motto: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak i vy ve všem jednejte s nimi.“ (Mt 7,12)
  

Cílová skupina

Služby poskytujeme lidem s mentálním či kombinovaným postižením ve věku 7 – 64 let žijícím zejména ve Vrchlabí a okolí v dosahu do 35 km, kteří potřebují podporu při zajištění činností a úkonů běžného denního života a pečující osoby jim nemohou zajistit celodenní péči v přirozeném prostředí.

KAPACITA
 • maximální okamžitá kapacita 14 klientů
CÍLE SLUŽBY
 • podpora rozvoje či zachování soběstačnosti, schopností a dovedností klientů
 • podpora rozvoje samostatnosti klientů, s důrazem na nácvik praktických činností pro běžný život
 • podpora sociálního začleňování klientů do běžné společnosti, včetně podpory využívání běžně dostupných zdrojů
 • podpora klientů k zodpovědnému rozhodování o svém životě
ROZVOJOVÉ CÍLE SLUŽBY
 • zvyšovat informovanost o sociální službě, posléze vytvářet funkční systém komunikace s veřejností
 • vytvořit nový systém rozdělení kompetencí jednotlivých zaměstnanců
 • zajištění dalšího materiálního vybavení pro poskytování sociální služby (např. bezbariérové prostředí, nákup pomůcek apod.)
HODNOTY A PRINCIPY
 • princip přiměřené podpory a zplnomocnění (aktivně působit na klienty a podporovat rozvoj jejich samostatnosti, službu poskytovat v míře, která je pro klienty nezbytná a která je rozvíjí apod.)
 • princip partnerského přístupu (klienti jsou rovnocennými partnery, zaměstnanci respektují volbu a názor klienta, o průběhu poskytování služby je veden dialog mezi zaměstnanci a klientem)
 • princip individuálního přístupu (respektovat potřeby, možnosti a schopnosti klientů apod.)
 • princip odborného přístupu (zaměstnanci používají takové postupy, které zaručují klientovi právo na rovnoprávný, nediskriminující a důstojný přístup, a to v souladu s Listinou základních lidských práv a svobod, interními předpisy poskytovatele a obecně závaznými předpisy, služba je poskytována v souladu s principy naplňování standardů kvality v sociálních službách apod.)
NABÍZENÉ ČINNOSTI

Základní činnosti

Aktivity naplňující základní činnosti

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Nabízíme individuální pomoc při úkonech hygieny podle míry potřeby klienta

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Nabízíme pomoc a podporu při podávání jídla a pití podle míry potřeby klienta

Obědy jsou zajištěny v nedaleké jídelně, svačiny si připravují klienti v rámci nácvikových činností. Rovněž si mohou přinést jídlo s sebou či si jej zajistit jiným způsobem

Výchovné a vzdělávací činnosti

Trénink paměti a soustředění, práce a výuka na PC, upevňování znalostí, besedy na zvolená témata, relaxace po obědě

Hudební aktivity (hudební kroužek a biblická hodina)

Aktivizační činnosti

 

Pracovní činnosti umožňují udržovat či rozvíjet jemnou motoriku, kterou klienti potřebují pro řadu činností běžného života (např. nakrájet si chléb, podat si hrnek, nalít do něj pití), přinášejí jim možnost učit se dodržovat pracovní postup, soustředit se a rozvrhnout si činnost, dokončit ji, vidět výsledek své práce (např. výroba svíček, keramiky, mýdla, výtvarné činnosti, šití)

 

Pohybové činnosti vedou k udržení fyzické kondice (např. zumba, kondiční cvičení, vycházky s hůlkami, boccia, stolní tenis, běžecké lyžování)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Nabízíme řadu příležitostí ke kontaktu se společností - např. doprovody na kulturní akce, výlety, do posilovny, bazénu, tělocvičny, jídelny, na vycházky

Sociálně - terapeutické činnosti

Nácvik péče o domácnost - klienty učíme připravit si jednoduchou svačinu či jídlo, používat kuchyňské spotřebiče i další předměty denní potřeby, vedeme je k vhodným návykům při stolování, úklidu svých věcí i domácnosti

 

Nácvik sociálních a komunikačních dovedností a kompetencí - klienty učíme, jak si připravit seznam na nákup, spočítat si útratu, používat peníze, jak se bezpečně pohybovat po ulici, přejít přes přechod, používat veřejnou dopravu apod. Trénujeme, jak mohou řešit situace v kontaktu s ostatními lidmi, jak se chovat v různých situacích, ve společnosti, jak projevovat emoce, vyjádřit svůj postoj, názor, přání

 

Nácvik péče o vlastní osobu - klienty učíme, jak být co nejvíce samostatní v péči o sebe (např. nácvik oblékání, obouvání, prostorové orientace, osobní hygieny, rozvoj řeči)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Porady s uživateli

Doprovody při vyřizování běžných záležitostí (např. na úřady, poštu)

Individuální podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při komunikaci)

Služba je poskytována v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Provozní doba

Službu poskytujeme v pracovní dny od 7.30 do 15.00 hodin.

Forma služby

ambulantní - klient přichází do Centra denních služeb

Další informace

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí - Centrum denních služeb

Komenského 616, Vrchlabí 543 01

T: 499 423 566 | 739 244 639 E: cds.svetlo@diakonie.cz

 

 

 

Podrobnější informace naleznete v přiložených souborech.

 

Veřejný závazek CDS.pdf

Popis realizace služby CDS.pdf

Leták CDS.pdf

 

 

Žádost o poskytování sociálních služeb CDS.pdf

Smlouva o poskytování sociálních služeb - VZOR CDS.pdf

Ceník služeb CDS.pdf

Akce CDS na rok 2017.pdf 

Pravidla pro podávání stížností CDS.pdf

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti a hodnocení služby za rok 2016.pdf

 

Partneři a dárci :

 

 

 

 Květa a Petr BÍMOVI  |  Ing. Jiří KLETVÍK  |  Anna HÁJKOVÁ  |  Dana NÉMETHOVÁ a Jarmila SRNSKÁ  |  TOURWAY s.r.o. 

 

 

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha