Osobní asistence

  

„Doma je doma“

 

 

Službu poskytujeme:

 • dětem od sedmi let věku, dospělým lidem i  seniorům, kteří žijí ve své domácnosti, v rodině a  kteří jsou z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního, mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení odkázáni z části nebo zcela na pomoc druhé osoby.
 • ve Vrchlabí a přilehlých obcích Dolní Branná, Kunčice n. Labem, Dolní Lánov, Lánov, Dolní Dvůr

Popis realizace sociální služby

Druh sociální služby: osobní asistence, dle zákona o sociálních službách 108/2006, §39

Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

1. POSLÁNÍ:

aby lidé, kteří tuto službu využívají, mohli žít stejným způsobem jako jejich vrstevníci, tzn.

kompenzovat uživatelovo postižení v těch činnostech, které nemůže vykonávat samostatně,

dopomáhat mu při získávání vzdělání, rozvoji osobnosti a uspokojování biologických i sociálních

potřeb.

Služba je poskytována v domácnosti nebo na místě a v čase, který si klient vybere. Důležitý je

způsob, jakým je práce provedena – osobní asistent se na provedení musí přímo domluvit

s uživatelem (záleží na jeho zvyklostech).

 

2.CÍLE, PRINCIPY, CÍLOVÁ SKUPINA

Cíle

 •  Umožnit uživateli služby žít v přirozeném prostředí – doma, případně s využítím dalších zdrojů (rodina, domácí zdravotní péče a další služby)
 •  Umožnit zajištění běžných každodenních dovedností a úkolů, které by člověk dělal sám v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk
 •  Podpořit při rozvíjení nebo zachování schopností a dovedností uživatele
 •  Podpořit uživatele v hledání možnosti seberealizace a možnostech zapojení do volnočasových aktivit
 •  Poskytovat službu, se kterou budou uživatelé spokojeni
 •  Rozšiřovat povědomí o možnostech služby osobní asistence

Principy

 •  Pomoc a podpora uživatele v přirozeném prostředí
 •  Respektování názorů, přání a požadavků klienta
 •  Respektování soukromí, dodržování mlčenlivosti
 •  Individuální přístup k jednotlivci
 •  Odlehčování a odbourávání zátěže

Cílová skupina: děti a osoby se zdravotním postižením a senioři

Věková struktura cílové skupiny: děti od 7 let, dospělí a senioři

 

NABÍZENÉ ČINNOSTI

Služba osobní asistence má zabezpečit uživateli základní životní potřeby a to jak biologické (např.

toaleta, hygiena) tak sociální (např. doprovázení do školy, zaměstnání, kulturní vyžití) a k tomu

poskytujeme tyto základní činnosti:

 •  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání, přesunech, podávání jídla)
 •  Pomoc při osobní hygieně (např. sprchování, použití WC)
 •  Pomoc při zajištění stravy (např. pomoc s přípravou jídla)
 •  Pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. drobný úklid, péče o prádlo, nákupy)
 •  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. pomoc v péči o dítě, pomoc s nácvikem a upevňováním schopností a dovedností)
 •  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení za kulturou, na úřady)
 •  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při vyřizování běžných záležitostí)

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

 •  Zájemce zkontaktuje pracovníka, domluví termín první schůzky
 •  Pracovník poskytne základní informace a podmínky poskytování služby
 •  Žadatel vyplní žádost o poskytnutí služby
 •  Pracovník provede sociální šetření u zájemce doma
 •  Zájemce je seznámen s pravidly poskytování služby, právy a povinnostmi
 •  Na základě doporučení sociálního pracovníka a rozhodnutí ředitele bude či nebude sepsána smlouva se zájemcem o službu
 •  V případě odmítnutí bude zájemce písemně informován včetně odůvodnění

UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ OSOBNÍ ASISTENCE

 •  Smlouva je ochranou pro obě zúčastněné strany a stanovuje bližší podmínky poskytování služby
 •  Smlouva je uzavírána s ohledem na potřeby a cíle uživatele a možnosti poskytovatele
 •  Smlouva vymezuje práva a povinnosti obou stran
 •  Smlouva je vždy vyhotovena ve dvou stejnopisech, uzavřena písemně oboustranným podpisem
 •  Nejzazší termín podepsání smlouvy je v den zahájení služby
 •  Smlouvu podepisuje žadatel, opatrovník nebo zákonný zástupce
 •  Za poskytovatele smlouvu podepisuje ředitel střediska nebo vedoucí služby

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

Úhrada je stanovena cenou za hodinu poskytnuté asistence dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. Dle aktuálního ceníku.

 

STÍŽNOSTI

 •  Každý uživatel má možnost aktivně vyjádřit nespokojenost, pokud se služba neděje tak, jak on potřebuje
 •  Stížnost může podat uživatel, pracovník, zákonný zástupce uživatele, zvolený zástupce, který bude při vyřizování stížnosti uživatele zastupovat
 •  Stížnost lze podat osobnímu asistentovi, sociálnímu pracovníkovi, vedoucímu služby, řediteli nebo nezávislému orgánu
 •  Forma stížnosti: ústně, písemně
 •  Termín vyřízení stížnosti: písemně do 30 dnů od podání stížnosti 

Způsoby ukončení smlouvy

 1. Smlouva může být ukončena dohodou obou stran ke sjednanému termínu.

 2. Smlouva může být ukončena písemnou výpovědí, a to z důvodů za podmínek stanovených níže v odst. 3 a 4.

3.      Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to:

 •  ústním sdělením sociálnímu pracovníkovi služby osobní asistence, který s     uživatelem Smlouvu ukončí písemně s výpovědní lhůtou 7 dnů počínaje následujícím dnem od sdělení výpovědi.
 •  zasláním písemného vypovězení Smlouvy, přičemž výpovědní lhůta 7 dnů počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi Poskytovateli.
 1. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí pouze
  s uvedením konkrétního důvodu. Důvody, pro které může Poskytovatel Smlouvu vypovědět, jsou tyto:
 •  Uživatel opakovaně a závažně porušuje dobré mravy a pravidla slušného chování vůči pracovníkům, napadne pracovníka (hrubě verbálně, fyzicky, sexuálně).
 •  Uživatel nerespektuje vnitřní pravidla Poskytovatele, k jejichž dodržování se zavázal.
 • Uživatel nezaplatí za služby osobní asistence ani po 2. upomínce.
 •  Poskytovatel není nadále bez vlastního zavinění schopen poskytovat Osobě dohodnuté služby.
 • Uživatel vědomě uvedl nepravdivé informace, které mohou vést nebo vedly k ohrožení pracovníka služby.
 • Uživatel odmítne poskytnout součinnost nutnou pro provedení úkonu péče a toto odmítnutí poskytnutí služby znemožňuje
 • Zánikem poskytovatele

PRACOVNÍ DOBA

Službu poskytujeme denně od 7 do 20 hod.

KAPACITA

Maximální okamžitá kapacita služby jsou 4 klienti.

DALŠÍ INFORMACE

e-mail: asistence.svetlo@diakonie.cz

telefon: 739 244 667

 

 

 

Partneři a dárci :

 

 

 

 Květa a Petr BÍMOVI  |  Ing. Jiří KLETVÍK  |  Anna HÁJKOVÁ  |  Dana NÉMETHOVÁ a Jarmila SRNSKÁ  |  TOURWAY s.r.o. 

 

 

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha