Osobní asistence

  

„Doma je doma“

 

 

Službu poskytujeme:

 • dětem od sedmi let věku, dospělým lidem i  seniorům, kteří žijí ve své domácnosti, v rodině a  kteří jsou z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního, mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení odkázáni z části nebo zcela na pomoc druhé osoby.
 • ve Vrchlabí a přilehlých obcích Dolní Branná, Kunčice n. Labem, Dolní Lánov, Lánov, Dolní Dvůr

Popis realizace sociální služby

Druh sociální služby: osobní asistence, dle zákona o sociálních službách 108/2006, §39

Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

1. POSLÁNÍ:

aby lidé, kteří tuto službu využívají, mohli žít stejným způsobem jako jejich vrstevníci, tzn.

kompenzovat uživatelovo postižení v těch činnostech, které nemůže vykonávat samostatně,

dopomáhat mu při získávání vzdělání, rozvoji osobnosti a uspokojování biologických i sociálních

potřeb.

Služba je poskytována v domácnosti nebo na místě a v čase, který si klient vybere. Důležitý je

způsob, jakým je práce provedena – osobní asistent se na provedení musí přímo domluvit

s uživatelem (záleží na jeho zvyklostech).

 

2.CÍLE, PRINCIPY, CÍLOVÁ SKUPINA

Cíle

 •  Umožnit uživateli služby žít v přirozeném prostředí – doma, případně s využítím dalších zdrojů (rodina, domácí zdravotní péče a další služby)
 •  Umožnit zajištění běžných každodenních dovedností a úkolů, které by člověk dělal sám v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk
 •  Podpořit při rozvíjení nebo zachování schopností a dovedností uživatele
 •  Podpořit uživatele v hledání možnosti seberealizace a možnostech zapojení do volnočasových aktivit
 •  Poskytovat službu, se kterou budou uživatelé spokojeni
 •  Rozšiřovat povědomí o možnostech služby osobní asistence

Principy

 •  Pomoc a podpora uživatele v přirozeném prostředí
 •  Respektování názorů, přání a požadavků klienta
 •  Respektování soukromí, dodržování mlčenlivosti
 •  Individuální přístup k jednotlivci
 •  Odlehčování a odbourávání zátěže

Cílová skupina: děti a osoby se zdravotním postižením a senioři

Věková struktura cílové skupiny: děti od 7 let, dospělí a senioři

 

NABÍZENÉ ČINNOSTI

Služba osobní asistence má zabezpečit uživateli základní životní potřeby a to jak biologické (např.

toaleta, hygiena) tak sociální (např. doprovázení do školy, zaměstnání, kulturní vyžití) a k tomu

poskytujeme tyto základní činnosti:

 •  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání, přesunech, podávání jídla)
 •  Pomoc při osobní hygieně (např. sprchování, použití WC)
 •  Pomoc při zajištění stravy (např. pomoc s přípravou jídla)
 •  Pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. drobný úklid, péče o prádlo, nákupy)
 •  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. pomoc v péči o dítě, pomoc s nácvikem a upevňováním schopností a dovedností)
 •  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení za kulturou, na úřady)
 •  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při vyřizování běžných záležitostí)

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

 •  Zájemce zkontaktuje pracovníka, domluví termín první schůzky
 •  Pracovník poskytne základní informace a podmínky poskytování služby
 •  Žadatel vyplní žádost o poskytnutí služby
 •  Pracovník provede sociální šetření u zájemce doma
 •  Zájemce je seznámen s pravidly poskytování služby, právy a povinnostmi
 •  Na základě doporučení sociálního pracovníka a rozhodnutí ředitele bude či nebude sepsána smlouva se zájemcem o službu
 •  V případě odmítnutí bude zájemce písemně informován včetně odůvodnění

UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ OSOBNÍ ASISTENCE

 •  Smlouva je ochranou pro obě zúčastněné strany a stanovuje bližší podmínky poskytování služby
 •  Smlouva je uzavírána s ohledem na potřeby a cíle uživatele a možnosti poskytovatele
 •  Smlouva vymezuje práva a povinnosti obou stran
 •  Smlouva je vždy vyhotovena ve dvou stejnopisech, uzavřena písemně oboustranným podpisem
 •  Nejzazší termín podepsání smlouvy je v den zahájení služby
 •  Smlouvu podepisuje žadatel, opatrovník nebo zákonný zástupce
 •  Za poskytovatele smlouvu podepisuje ředitel střediska nebo vedoucí služby

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

Úhrada je stanovena cenou za hodinu poskytnuté asistence dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. Dle aktuálního ceníku.

 

STÍŽNOSTI

 •  Každý uživatel má možnost aktivně vyjádřit nespokojenost, pokud se služba neděje tak, jak on potřebuje
 •  Stížnost může podat uživatel, pracovník, zákonný zástupce uživatele, zvolený zástupce, který bude při vyřizování stížnosti uživatele zastupovat
 •  Stížnost lze podat osobnímu asistentovi, sociálnímu pracovníkovi, vedoucímu služby, řediteli nebo nezávislému orgánu
 •  Forma stížnosti: ústně, písemně
 •  Termín vyřízení stížnosti: písemně do 30 dnů od podání stížnosti 

Způsoby ukončení smlouvy

 1. Smlouva může být ukončena dohodou obou stran ke sjednanému termínu.

 2. Smlouva může být ukončena písemnou výpovědí, a to z důvodů za podmínek stanovených níže v odst. 3 a 4.

3.      Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to:

 •  ústním sdělením sociálnímu pracovníkovi služby osobní asistence, který s     uživatelem Smlouvu ukončí písemně s výpovědní lhůtou 7 dnů počínaje následujícím dnem od sdělení výpovědi.
 •  zasláním písemného vypovězení Smlouvy, přičemž výpovědní lhůta 7 dnů počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi Poskytovateli.
 1. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí pouze
  s uvedením konkrétního důvodu. Důvody, pro které může Poskytovatel Smlouvu vypovědět, jsou tyto:
 •  Uživatel opakovaně a závažně porušuje dobré mravy a pravidla slušného chování vůči pracovníkům, napadne pracovníka (hrubě verbálně, fyzicky, sexuálně).
 •  Uživatel nerespektuje vnitřní pravidla Poskytovatele, k jejichž dodržování se zavázal.
 • Uživatel nezaplatí za služby osobní asistence ani po 2. upomínce.
 •  Poskytovatel není nadále bez vlastního zavinění schopen poskytovat Osobě dohodnuté služby.
 • Uživatel vědomě uvedl nepravdivé informace, které mohou vést nebo vedly k ohrožení pracovníka služby.
 • Uživatel odmítne poskytnout součinnost nutnou pro provedení úkonu péče a toto odmítnutí poskytnutí služby znemožňuje
 • Zánikem poskytovatele

PRACOVNÍ DOBA

Službu poskytujeme denně od 7 do 20 hod.

KAPACITA

Maximální okamžitá kapacita služby jsou 4 klienti.

DALŠÍ INFORMACE

e-mail: asistence.svetlo@diakonie.cz

telefon: 739 244 667

 

 

 

Partneři a dárci :

 Květa a Petr BÍMOVI  |  Ing. Jiří KLETVÍK  |  Anna HÁJKOVÁ  |  Dana NÉMETHOVÁ a Jarmila SRNSKÁ

 

 

NAZEV WEBU