INFORMACE O SLUŽBĚ RANÉ PÉČE

 

Poskytovatel:

 

Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí

Pracoviště rané péče

Sídlo: Komenského 616, 543 01 Vrchlabí

tel: 499 423 566, 739 244 665

e-mail: ranapece.svetlo@diakonie.cz

www.vrchlabi.diakonie.cz

Provozní doba: PO – PÁ 8:00 - 16:00

 

Poslání

 

Pracoviště rané péče ve Vrchlabí nabízí podporu a provázení rodinám s dítětem raného věku (0 - 7 let) se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým, kombinovaným, s poruchou autistického spektra nebo opožděným či ohroženým vývojem).

Naší snahou je co největší začlenění rodiny do běžného života podle jejích potřeb a přání.

Služby rané péče jsou poskytovány zejména terénní formou – přímo v rodinách. Působnost je do 60 km od Vrchlabí na území Královéhradeckého kraje.

 

Cíl

 

 - podpora celé rodiny

 - podpora psychomotorického vývoje dítěte

 - podpora a pomoc při začleňování rodiny s dítětem se zdravotním postižením do běžného způsobu života, ve kterém je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně potřeba

 

Cílová skupina

 

Rodiny s dítětem raného věku (0 -7 let) se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra nebo opožděným či ohroženým vývojem) do 60 km od Vrchlabí na území Královéhradeckého kraje.

Principy služby raná péče

 

Princip důstojnosti - respektování individuality dítěte a  zároveň kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny.

 

Princip ochrany soukromí klienta - během konzultace v domácím prostředí uživatele, vstupuje pracovník pouze na ta místa, kam je zván.

 

Princip zplnomocnění - pracovník respektuje právo uživatele na kvalifikované a objektivní informace v množství, jaké si vyžádá a právo a zodpovědnost uživatele rozhodovat o sobě.

 

Princip nezávislosti - služba rané péče podporuje rodinu v hledání vlastních zdrojů a schopností ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí.

 

Princip práva volby - zájemce/uživatel se může rozhodnout pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb.

 

Princip týmového přístupu a komplexnosti služeb - vhodná spolupráce uživatele s odborníky a vzájemná výměna informací přináší ve svých důsledcích kvalitativní, časové a ekonomické výhody pro uživatele i společnost.

 

Princip přirozenosti prostředí - služba je převážně poskytována v přirozeném prostředí dítěte, tj. v rodině.

 

Princip kontinuity péče - v rámci ukončování péče je uživatel informován o návazných službách v regionu.

 

Nabízené činnosti

 

Zájemce o službu rané péče je vždy seznámen s jednotlivými konkrétními činnostmi, které jsou obsaženy v komplexní nabídce služeb rané péče (ústní i písemnou formou).

Základní činnosti Aktivity naplňující základní činnosti
 
 • na základě individuálních potřeb či požadavků si rodiče zvolí konkrétní činnost z celkové nabídky,
 • konzultace (návštěvy) jsou základem služby rané péče a jsou poskytovány přímo v rodinách, termíny konzultací si rodina domlouvá společně s pracovníkem, který bude rodinu navštěvovat
 • v průběhu jednotlivých návštěv v rodině dochází k opakování a nacvičování konkrétních dovedností,
 • rodiče si mohou vypůjčit vhodné hračky/pomůcky pro podporu rozvoje dítěte a vyzkoušet si je v domácím prostředí,
 • rodiče se mohou zúčastnit společných přednášek/besed na pracovišti rané péče, případně individuálně mohou využít semináře/ kurzy, které pořádají ostatní organizace
 • rodičům je doporučeno např. jak u dítěte podpořit samostatnou hru, jak např. komunikovat prostřednictvím obrázků, apod.
 • pracovník předává rodičům informace o možnostech rozvoje dítěte v základních oblastech
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pracovník podporuje pozitivní vztahy se širší rodinou (př. s prarodiči)
 • pracovník informuje rodiče o možnostech využití dostupných aktivit/činností v místě bydliště (př. návštěva mateřského centra, využití dostupných služeb, apod.)
 • pracovník může pomoci rodičům s vyhledáváním mateřské/základní školy,
 • v případě zájmu rodičů pracovník předá kontakt na další odborníky, kteří by se mohli podílet na rozvoji dítěte (logoped, fyzioterapeut)
Sociálně - terapeutické činnosti
 • rodič může pracovníkovi během konzultací v rodině sdělit své obavy, radosti, nápady, potřeby, atd.,
 • rodič v případě zájmu může obdržet kontakty na další rodiny, pečující o dítě se ZP (na základě oboustranného souhlasu)
 • rodiče mohou využít nabídku společných schůzek rodičů a dětí – frekvence a obsah schůzek je volen podle požadavků/potřeb rodičů (tvořivé dílny tj. malování, modelování, přednášky/besedy, apod.),
 • zprostředkování pobytových kurzů pro rodiny na základě individuálních požadavků rodičů
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  
 • podpora rodičů v otevřené komunikaci (př. hovořit o věcech, které jsou nejasné), vyměňovat si navzájem kontakty a scházet se i mimo organizovaná setkání, apod.
 • doprovod rodičů při vyřizování žádostí, na jednání, vyšetření dítěte, případně jiná obdobná jednání v záležitostech, týkajících se vývoje dítěte,
 • pomoc s vyplňováním formulářů/žádostí (př. pracovník slovně vysvětlí, co je nutné uvést do žádosti na získání příspěvku na péči, apod.)
Jednání se zájemcem sociální službu

 

Obsahem jednání se zájemcem o sociální službu je komplexně informovat o podmínkách a průběhu poskytování služby rané péče.

 • První kontakt vychází zpravidla od zájemce, a může mít písemnou, e-mailovou, telefonickou či osobní formu.
 • Sociální pracovník zjišťuje u zájemce:

                   - zda je věk dítěte do 7 let

                   - typ zdravotního postižení

                   - zda zájemce bydlí v regionu, kde je služba poskytována

 • Zájemce se stává uživatelem podpisem smlouvy o poskytování služeb rané péče, což za oboustranně vyjasněných podmínek může nastat již při prvním osobním jednání pracovníka se zájemcem o službu.

 

Odmítnutí zájemce o službu

 

Důvody pro odmítnutí zájemce o službu odpovídají § 91/odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Odmítnout zájemce lze v případě, že:

 • Zájemce o službu nespadá do cílové skupiny, pro kterou je služba určena – u dítěte se jedná o jiný typ zdravotního postižení nebo ohrožení mimo specializaci pracoviště rané péče, věk dítěte je vyšší než sedm let, rodina s dítětem bydlí mimo působnost pracoviště (působnost je: z Vrchlabí do 60 km na území Královéhradeckého kraje).
 • Pracoviště rané péče neposkytuje sociální službu, kterou si zájemce žádáv tomto případě sociální pracovník poskytne zájemci základní sociální poradenství a předá mu kontakt/informace o jiném možném poskytovateli, případně o dalších možnostech řešení situace.
 • Pracoviště rané péče může zájemce o službu odmítnout pro naplněnou kapacitu (viz níže Kapacita služby) - při odmítnutí z kapacitních důvodů je zájemce informován o možnosti zařazení do Evidence zájemců o službu.

 

Kapacita služby

 

Počet pracovníků i pracovní úvazky odpovídají aktuálnímu počtu uzavřených smluv s uživateli a potřebám uživatelů tak, aby služby rané péče byly poskytovány v odpovídající kvantitě a kvalitě.

Maximální počet uzavřených smluv s uživateli: 30

Maximální denní kapacita: 3 uživatelé

Uzavírání smlouvy o poskytování služeb rané péče

 

 • Uživatel služeb rané péče má s poskytovatelem uzavřenou smlouvu o poskytování služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Smlouva upravuje podmínky poskytování služby, práva a povinnosti uživatele i poskytovatele, možnosti ukončení smlouvy. Změny ve smlouvě lze provádět pouze písemným dodatkem.
 • Po podepsání smlouvy je každému uživateli založena Osobní složka uživatele, s dokumentací, týkající se uživatele je nakládáno jako s důvěrným materiálem a je zabezpečena proti zneužití. Uživatel může požádat o nahlédnutí do své dokumentace.
Průběh služby

 

 • Služba rané péče je zpravidla poskytována v domácnosti uživatele v místě bydliště. Uživatel může v odůvodněných případech požádat pracovníka i o doprovod (např. do školského zařízení, do SPC, apod.). Službu rané péče zajišťuje sociální pracovník/poradce rané péče, který musí splňovat zákonem stanovená kritéria (vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, bezúhonnost a další odpovídající náležitosti).
 • Uživatel má určeného tzv. „klíčového pracovníka“ se kterým může konzultovat veškeré náležitosti, které jsou podstatné pro poskytování služby, klíčový pracovník spolu s uživatelem individuálně plánuje průběh služby a společně pak naplňují zvolený osobní cíl uživatele.
 • Konzultace (návštěvy) v rodině jsou základem služby a akceptují požadavky uživatele, včetně frekvence návštěv (př. 1x návštěva za 3 - 4 týdny). Návštěva v rodině trvá přibližně 1:30 – 3:00 hod., její minimální délka závisí na přání uživatele.
 • Ambulantní forma služby – probíhá na základě individuální domluvy a je poskytována v prostorách Pracoviště rané péče, v sídle poskytovatele na adrese ul. Komenského 616,
 • 543 01 Vrchlabí. Dopravní dostupnost je možná běžnými dopravními prostředky.
Ukončení služby

 

Před ukončením služby jsou uživateli nabídnuty kontakty na dostupné návazné služby v regionu (předškolní/školní zařízení/organizace poskytující sociální služby).

 

Možnosti ukončení služby rané péče:

 

- kdykoli na základě žádosti uživatele,

- naplněním cílů, které byly stanoveny uživatelem (uživatel si může /nemusí stanovit nové cíle spolupráce),

- dosažením sedmi let věku dítěte,

- v případě, že po dobu 6 měsíců nedojde ze strany uživatele k žádnému kontaktu s pracovníkem.

 

Stížnosti

 

 • V případě nespokojenosti s kvalitou a způsobem poskytování služeb rané péče může uživatel, pracovník, rodinný příslušník, příbuzný, případně jiná osoba podat stížnost, aniž by tím byl dotyčný stěžovatel jakýmkoli způsobem ohrožen.
 • Každá stížnost musí být přijata a do 10 kalendářních dnů ode dne doručení by měla být osoba, která stížnost podala informována o její evidenci.
 • Řešitel stížnosti je povinen odpovědět písemně stěžovateli do 30 dnů od data podání stížnosti o prošetření a postupu řešení stížnosti.

 

Způsob podání stížnosti:

 

- přímo osobně pracovníkovi, vedoucí, řediteli, zřizovateli, nezávislé instituci, apod.

- osoba si může stěžovat ústně, dopisem, elektronicky, telefonicky i anonymně na níže uvedené adresy:

 

 • vedoucí Pracoviště rané péče, Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, tel: 499 423 566, m: 739 244 665, e-mail: ranapece.svetlo@diakonie.cz
 • ředitelka Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí (tel. 499 423 566, m: 734 646 900), (stížnost označte „k rukám ředitelky střediska“)
 • Správní rada střediska Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí (tel: 499 423 566), (stížnost označte „k rukám Správní rady střediska“)
 • Dozorčí rada Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, (stížnost označte „k rukám předsedkyně Dozorčí rady“)
 • Správní rada Diakonie ČCE v Praze, Belgická ul. 374/22, 120 00 Praha 2
 • Nezávislý posuzovatel - Kancelář veřejného ochránce lidských práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 888; e-mail. podatelna@ochrance.cz
 • Asociace občanských poraden, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 (kontakty na jednotlivé poradny)

 

 • Český helsinský výbor – poradenské centrum, Štefánikova 21, Praha 5, 150 00, tel: 257 221 141, e-mail: info@helcom.cz, poradna@helcom.cz

 

Prostředí a podmínky při poskytování služby rané péče

 

 • Služba rané péče je zpravidla poskytována v domácnosti uživatele v místě bydliště, v pracovní dny pondělí – pátek od 8:00 – 16:00 hod., a to po dobu platnosti smlouvy o poskytování služeb RP.
 • Pracoviště rané péče sídlí v objektu na adrese ul. Komenského 616, 543 01 Vrchlabí. Pracovníci mají k dispozici i ostatní prostory v rámci jednoho podlaží budovy (sociální zařízení, kuchyňka, apod.).
 • Doprava za uživateli je zajišťována služebními automobily.
 • Pro předem smluvené ambulantní konzultace jsou využívány prostory Pracoviště rané péče v sídle poskytovatele. Objekt je majetkem města Vrchlabí, které tyto prostory pronajímá poskytovateli na základě řádně uzavřené smlouvy.   

 

 

Služba rané péče je poskytována bezplatně.

Partneři a dárci :

 

 

 

 Květa a Petr BÍMOVI  |  Ing. Jiří KLETVÍK  |  Anna HÁJKOVÁ  |  Dana NÉMETHOVÁ a Jarmila SRNSKÁ  |  TOURWAY s.r.o. 

 

 

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha