INFORMACE O SLUŽBĚ RANÉ PÉČE

 

Poskytovatel:

 

Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí

Pracoviště rané péče

Sídlo: Komenského 616, 543 01 Vrchlabí

tel: 499 423 566, 739 244 665

e-mail: ranapece.svetlo@diakonie.cz

www.vrchlabi.diakonie.cz

Provozní doba: PO – PÁ 8:00 - 16:00

 

Poslání

 

Pracoviště rané péče ve Vrchlabí nabízí podporu a provázení rodinám s dítětem raného věku (0 - 7 let) se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým, kombinovaným, s poruchou autistického spektra nebo opožděným či ohroženým vývojem).

Naší snahou je co největší začlenění rodiny do běžného života podle jejích potřeb a přání.

Služby rané péče jsou poskytovány zejména terénní formou – přímo v rodinách. Působnost je do 60 km od Vrchlabí na území Královéhradeckého kraje.

 

Cíl

 

 - podpora celé rodiny

 - podpora psychomotorického vývoje dítěte

 - podpora a pomoc při začleňování rodiny s dítětem se zdravotním postižením do běžného způsobu života, ve kterém je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně potřeba

 

Cílová skupina

 

Rodiny s dítětem raného věku (0 -7 let) se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra nebo opožděným či ohroženým vývojem) do 60 km od Vrchlabí na území Královéhradeckého kraje.

Principy služby raná péče

 

Princip důstojnosti - respektování individuality dítěte a  zároveň kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny.

 

Princip ochrany soukromí klienta - během konzultace v domácím prostředí uživatele, vstupuje pracovník pouze na ta místa, kam je zván.

 

Princip zplnomocnění - pracovník respektuje právo uživatele na kvalifikované a objektivní informace v množství, jaké si vyžádá a právo a zodpovědnost uživatele rozhodovat o sobě.

 

Princip nezávislosti - služba rané péče podporuje rodinu v hledání vlastních zdrojů a schopností ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí.

 

Princip práva volby - zájemce/uživatel se může rozhodnout pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb.

 

Princip týmového přístupu a komplexnosti služeb - vhodná spolupráce uživatele s odborníky a vzájemná výměna informací přináší ve svých důsledcích kvalitativní, časové a ekonomické výhody pro uživatele i společnost.

 

Princip přirozenosti prostředí - služba je převážně poskytována v přirozeném prostředí dítěte, tj. v rodině.

 

Princip kontinuity péče - v rámci ukončování péče je uživatel informován o návazných službách v regionu.

 

Nabízené činnosti

 

Zájemce o službu rané péče je vždy seznámen s jednotlivými konkrétními činnostmi, které jsou obsaženy v komplexní nabídce služeb rané péče (ústní i písemnou formou).

Základní činnosti Aktivity naplňující základní činnosti
 
 • na základě individuálních potřeb či požadavků si rodiče zvolí konkrétní činnost z celkové nabídky,
 • konzultace (návštěvy) jsou základem služby rané péče a jsou poskytovány přímo v rodinách, termíny konzultací si rodina domlouvá společně s pracovníkem, který bude rodinu navštěvovat
 • v průběhu jednotlivých návštěv v rodině dochází k opakování a nacvičování konkrétních dovedností,
 • rodiče si mohou vypůjčit vhodné hračky/pomůcky pro podporu rozvoje dítěte a vyzkoušet si je v domácím prostředí,
 • rodiče se mohou zúčastnit společných přednášek/besed na pracovišti rané péče, případně individuálně mohou využít semináře/ kurzy, které pořádají ostatní organizace
 • rodičům je doporučeno např. jak u dítěte podpořit samostatnou hru, jak např. komunikovat prostřednictvím obrázků, apod.
 • pracovník předává rodičům informace o možnostech rozvoje dítěte v základních oblastech
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pracovník podporuje pozitivní vztahy se širší rodinou (př. s prarodiči)
 • pracovník informuje rodiče o možnostech využití dostupných aktivit/činností v místě bydliště (př. návštěva mateřského centra, využití dostupných služeb, apod.)
 • pracovník může pomoci rodičům s vyhledáváním mateřské/základní školy,
 • v případě zájmu rodičů pracovník předá kontakt na další odborníky, kteří by se mohli podílet na rozvoji dítěte (logoped, fyzioterapeut)
Sociálně - terapeutické činnosti
 • rodič může pracovníkovi během konzultací v rodině sdělit své obavy, radosti, nápady, potřeby, atd.,
 • rodič v případě zájmu může obdržet kontakty na další rodiny, pečující o dítě se ZP (na základě oboustranného souhlasu)
 • rodiče mohou využít nabídku společných schůzek rodičů a dětí – frekvence a obsah schůzek je volen podle požadavků/potřeb rodičů (tvořivé dílny tj. malování, modelování, přednášky/besedy, apod.),
 • zprostředkování pobytových kurzů pro rodiny na základě individuálních požadavků rodičů
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  
 • podpora rodičů v otevřené komunikaci (př. hovořit o věcech, které jsou nejasné), vyměňovat si navzájem kontakty a scházet se i mimo organizovaná setkání, apod.
 • doprovod rodičů při vyřizování žádostí, na jednání, vyšetření dítěte, případně jiná obdobná jednání v záležitostech, týkajících se vývoje dítěte,
 • pomoc s vyplňováním formulářů/žádostí (př. pracovník slovně vysvětlí, co je nutné uvést do žádosti na získání příspěvku na péči, apod.)
Jednání se zájemcem sociální službu

 

Obsahem jednání se zájemcem o sociální službu je komplexně informovat o podmínkách a průběhu poskytování služby rané péče.

 • První kontakt vychází zpravidla od zájemce, a může mít písemnou, e-mailovou, telefonickou či osobní formu.
 • Sociální pracovník zjišťuje u zájemce:

                   - zda je věk dítěte do 7 let

                   - typ zdravotního postižení

                   - zda zájemce bydlí v regionu, kde je služba poskytována

 • Zájemce se stává uživatelem podpisem smlouvy o poskytování služeb rané péče, což za oboustranně vyjasněných podmínek může nastat již při prvním osobním jednání pracovníka se zájemcem o službu.

 

Odmítnutí zájemce o službu

 

Důvody pro odmítnutí zájemce o službu odpovídají § 91/odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Odmítnout zájemce lze v případě, že:

 • Zájemce o službu nespadá do cílové skupiny, pro kterou je služba určena – u dítěte se jedná o jiný typ zdravotního postižení nebo ohrožení mimo specializaci pracoviště rané péče, věk dítěte je vyšší než sedm let, rodina s dítětem bydlí mimo působnost pracoviště (působnost je: z Vrchlabí do 60 km na území Královéhradeckého kraje).
 • Pracoviště rané péče neposkytuje sociální službu, kterou si zájemce žádáv tomto případě sociální pracovník poskytne zájemci základní sociální poradenství a předá mu kontakt/informace o jiném možném poskytovateli, případně o dalších možnostech řešení situace.
 • Pracoviště rané péče může zájemce o službu odmítnout pro naplněnou kapacitu (viz níže Kapacita služby) - při odmítnutí z kapacitních důvodů je zájemce informován o možnosti zařazení do Evidence zájemců o službu.

 

Kapacita služby

 

Počet pracovníků i pracovní úvazky odpovídají aktuálnímu počtu uzavřených smluv s uživateli a potřebám uživatelů tak, aby služby rané péče byly poskytovány v odpovídající kvantitě a kvalitě.

Maximální počet uzavřených smluv s uživateli: 30

Maximální denní kapacita: 3 uživatelé

Uzavírání smlouvy o poskytování služeb rané péče

 

 • Uživatel služeb rané péče má s poskytovatelem uzavřenou smlouvu o poskytování služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Smlouva upravuje podmínky poskytování služby, práva a povinnosti uživatele i poskytovatele, možnosti ukončení smlouvy. Změny ve smlouvě lze provádět pouze písemným dodatkem.
 • Po podepsání smlouvy je každému uživateli založena Osobní složka uživatele, s dokumentací, týkající se uživatele je nakládáno jako s důvěrným materiálem a je zabezpečena proti zneužití. Uživatel může požádat o nahlédnutí do své dokumentace.
Průběh služby

 

 • Služba rané péče je zpravidla poskytována v domácnosti uživatele v místě bydliště. Uživatel může v odůvodněných případech požádat pracovníka i o doprovod (např. do školského zařízení, do SPC, apod.). Službu rané péče zajišťuje sociální pracovník/poradce rané péče, který musí splňovat zákonem stanovená kritéria (vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, bezúhonnost a další odpovídající náležitosti).
 • Uživatel má určeného tzv. „klíčového pracovníka“ se kterým může konzultovat veškeré náležitosti, které jsou podstatné pro poskytování služby, klíčový pracovník spolu s uživatelem individuálně plánuje průběh služby a společně pak naplňují zvolený osobní cíl uživatele.
 • Konzultace (návštěvy) v rodině jsou základem služby a akceptují požadavky uživatele, včetně frekvence návštěv (př. 1x návštěva za 3 - 4 týdny). Návštěva v rodině trvá přibližně 1:30 – 3:00 hod., její minimální délka závisí na přání uživatele.
 • Ambulantní forma služby – probíhá na základě individuální domluvy a je poskytována v prostorách Pracoviště rané péče, v sídle poskytovatele na adrese ul. Komenského 616,
 • 543 01 Vrchlabí. Dopravní dostupnost je možná běžnými dopravními prostředky.
Ukončení služby

 

Před ukončením služby jsou uživateli nabídnuty kontakty na dostupné návazné služby v regionu (předškolní/školní zařízení/organizace poskytující sociální služby).

 

Možnosti ukončení služby rané péče:

 

- kdykoli na základě žádosti uživatele,

- naplněním cílů, které byly stanoveny uživatelem (uživatel si může /nemusí stanovit nové cíle spolupráce),

- dosažením sedmi let věku dítěte,

- v případě, že po dobu 6 měsíců nedojde ze strany uživatele k žádnému kontaktu s pracovníkem.

 

Stížnosti

 

 • V případě nespokojenosti s kvalitou a způsobem poskytování služeb rané péče může uživatel, pracovník, rodinný příslušník, příbuzný, případně jiná osoba podat stížnost, aniž by tím byl dotyčný stěžovatel jakýmkoli způsobem ohrožen.
 • Každá stížnost musí být přijata a do 10 kalendářních dnů ode dne doručení by měla být osoba, která stížnost podala informována o její evidenci.
 • Řešitel stížnosti je povinen odpovědět písemně stěžovateli do 30 dnů od data podání stížnosti o prošetření a postupu řešení stížnosti.

 

Způsob podání stížnosti:

 

- přímo osobně pracovníkovi, vedoucí, řediteli, zřizovateli, nezávislé instituci, apod.

- osoba si může stěžovat ústně, dopisem, elektronicky, telefonicky i anonymně na níže uvedené adresy:

 

 • vedoucí Pracoviště rané péče, Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, tel: 499 423 566, m: 739 244 665, e-mail: ranapece.svetlo@diakonie.cz
 • ředitelka Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí (tel. 499 423 566, m: 734 646 900), (stížnost označte „k rukám ředitelky střediska“)
 • Správní rada střediska Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí (tel: 499 423 566), (stížnost označte „k rukám Správní rady střediska“)
 • Dozorčí rada Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, (stížnost označte „k rukám předsedkyně Dozorčí rady“)
 • Správní rada Diakonie ČCE v Praze, Belgická ul. 374/22, 120 00 Praha 2
 • Nezávislý posuzovatel - Kancelář veřejného ochránce lidských práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 888; e-mail. podatelna@ochrance.cz
 • Asociace občanských poraden, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 (kontakty na jednotlivé poradny)

 

 • Český helsinský výbor – poradenské centrum, Štefánikova 21, Praha 5, 150 00, tel: 257 221 141, e-mail: info@helcom.cz, poradna@helcom.cz

 

Prostředí a podmínky při poskytování služby rané péče

 

 • Služba rané péče je zpravidla poskytována v domácnosti uživatele v místě bydliště, v pracovní dny pondělí – pátek od 8:00 – 16:00 hod., a to po dobu platnosti smlouvy o poskytování služeb RP.
 • Pracoviště rané péče sídlí v objektu na adrese ul. Komenského 616, 543 01 Vrchlabí. Pracovníci mají k dispozici i ostatní prostory v rámci jednoho podlaží budovy (sociální zařízení, kuchyňka, apod.).
 • Doprava za uživateli je zajišťována služebními automobily.
 • Pro předem smluvené ambulantní konzultace jsou využívány prostory Pracoviště rané péče v sídle poskytovatele. Objekt je majetkem města Vrchlabí, které tyto prostory pronajímá poskytovateli na základě řádně uzavřené smlouvy.   

 

 

Služba rané péče je poskytována bezplatně.

Partneři a dárci :

 Květa a Petr BÍMOVI  |  Ing. Jiří KLETVÍK  |  Anna HÁJKOVÁ  |  Dana NÉMETHOVÁ a Jarmila SRNSKÁ

 

 

NAZEV WEBU