Další informace

Cíl

- podpora celé rodiny
- podpora psychomotorického vývoje dítěte
- podpora a pomoc při začleňování rodiny s dítětem se zdravotním postižením do běžného způsobu života, ve kterém je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně potřeba

Cílová skupina

Rodiny s dítětem raného věku (0 -7 let) se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra nebo opožděným či ohroženým vývojem) do 60 km od Vrchlabí na území Královéhradeckého kraje. 

Kapacita služby

Počet pracovníků i pracovní úvazky odpovídají aktuálnímu počtu uzavřených smluv s uživateli a potřebám uživatelů tak, aby služby rané péče byly poskytovány v odpovídající kvantitě a kvalitě.

Maximální počet uzavřených smluv s uživateli: 40
Maximální denní kapacita: 4 uživatelé

Garance kvality

Pracoviště rané péče ve Vrchlabí má udělenou Garanci kvality potvrzenou Asociací pracovníků v rané péči [viz.www.aprp.cz].

ARP-CR_logo_233x125

Garance byla vydána na základě šetření, které prokázalo, že služba rané péče je poskytována v souladu s platnými Standardy rané péče/intervence. Při poskytování služeb rané péče respektujeme Kodex sociálních pracovníků ČR a dodržujeme principy rané péče.

Garance kvality RP 2016 - 2019

Pracoviště rané péče ve Vrchlabí má udělenou Garanci kvality potvrzenou Asociací pracovníků v rané péči [viz.www.aprp.cz]. Garance byla vydána na základě šetření, které prokázalo, že služba rané péče je poskytována v souladu s platnými Standardy rané péče/intervence. Při poskytování služeb rané péče respektujeme Kodex sociálních pracovníků ČR a dodržujeme principy rané péče.
Pracoviště rané péče ve Vrchlabí má udělenou Garanci kvality potvrzenou Asociací pracovníků v rané péči [viz.www.aprp.cz]. Garance byla vydána na základě šetření, které prokázalo, že služba rané péče je poskytována v souladu s platnými Standardy rané péče/intervence. Při poskytování služeb rané péče respektujeme Kodex sociálních pracovníků ČR a dodržujeme principy rané péče

Principy služby raná péče

Princip důstojnosti - respektování individuality dítěte a  zároveň kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny.

Princip ochrany soukromí klienta - během konzultace v domácím prostředí uživatele, vstupuje pracovník pouze na ta místa, kam je zván.

Princip zplnomocnění - pracovník respektuje právo uživatele na kvalifikované a objektivní informace v množství, jaké si vyžádá a právo a zodpovědnost uživatele rozhodovat o sobě.

Princip nezávislosti - služba rané péče podporuje rodinu v hledání vlastních zdrojů a schopností ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí.

Princip práva volby - zájemce/uživatel se může rozhodnout pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb.

Princip týmového přístupu a komplexnosti služeb - vhodná spolupráce uživatele s odborníky a vzájemná výměna informací přináší ve svých důsledcích kvalitativní, časové a ekonomické výhody pro uživatele i společnost.

Princip přirozenosti prostředí - služba je převážně poskytována v přirozeném prostředí dítěte, tj. v rodině.

Princip kontinuity péče - v rámci ukončování péče je uživatel informován o návazných službách v regionu.

Jednání se zájemcem sociální službu

Obsahem jednání se zájemcem o sociální službu je komplexně informovat o podmínkách a průběhu poskytování služby rané péče. První kontakt vychází zpravidla od zájemce, a může mít písemnou, e-mailovou, telefonickou či osobní formu. Sociální pracovník zjišťuje u zájemce:

- zda je věk dítěte do 7 let
- typ zdravotního postižení
- zda zájemce bydlí v regionu, kde je služba poskytována

Zájemce se stává uživatelem podpisem smlouvy o poskytování služeb rané péče, což za oboustranně vyjasněných podmínek může nastat již při prvním osobním jednání pracovníka se zájemcem o službu.

Uzavírání smlouvy o poskytování služeb rané péče

Uživatel služeb rané péče má s poskytovatelem uzavřenou smlouvu o poskytování služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Smlouva upravuje podmínky poskytování služby, práva a povinnosti uživatele i poskytovatele, možnosti ukončení smlouvy. Změny ve smlouvě lze provádět pouze písemným dodatkem.

Po podepsání smlouvy je každému uživateli založena Osobní složka uživatele, s dokumentací, týkající se uživatele je nakládáno jako s důvěrným materiálem a je zabezpečena proti zneužití. Uživatel může požádat o nahlédnutí do své dokumentace.

Odmítnutí zájemce o službu

Důvody pro odmítnutí zájemce o službu odpovídají § 91/odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Odmítnout zájemce lze v případě, že:

Zájemce o službu nespadá do cílové skupiny, pro kterou je služba určena – u dítěte se jedná o jiný typ zdravotního postižení nebo ohrožení mimo specializaci pracoviště rané péče, věk dítěte je vyšší než sedm let, rodina s dítětem bydlí mimo působnost pracoviště (působnost je: z Vrchlabí do 60 km na území Královéhradeckého kraje).

Pracoviště rané péče neposkytuje sociální službu, kterou si zájemce žádáv tomto případě sociální pracovník poskytne zájemci základní sociální poradenství a předá mu kontakt/informace o jiném možném poskytovateli, případně o dalších možnostech řešení situace.

Pracoviště rané péče může zájemce o službu odmítnout pro naplněnou kapacitu (viz níže Kapacita služby) - při odmítnutí z kapacitních důvodů je zájemce informován o možnosti zařazení do Evidence zájemců o službu.

Průběh služby

Služba rané péče je zpravidla poskytována v domácnosti uživatele v místě bydliště. Uživatel může v odůvodněných případech požádat pracovníka i o doprovod (např. do školského zařízení, do SPC, apod.). Službu rané péče zajišťuje sociální pracovník/poradce rané péče, který musí splňovat zákonem stanovená kritéria (vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, bezúhonnost a další odpovídající náležitosti).

Uživatel má určeného tzv. „klíčového pracovníka“ se kterým může konzultovat veškeré náležitosti, které jsou podstatné pro poskytování služby, klíčový pracovník spolu s uživatelem individuálně plánuje průběh služby a společně pak naplňují zvolený osobní cíl uživatele.

Konzultace (návštěvy) v rodině jsou základem služby a akceptují požadavky uživatele, včetně frekvence návštěv (př. 1x návštěva za 3 - 4 týdny). Návštěva v rodině trvá přibližně 1:30 – 3:00 hod., její minimální délka závisí na přání uživatele.

Ambulantní forma služby – probíhá na základě individuální domluvy a je poskytována v prostorách Pracoviště rané péče, v sídle poskytovatele na adrese ul. Komenského 616, 543 01 Vrchlabí. Dopravní dostupnost je možná běžnými dopravními prostředky.

Ukončení služby

Před ukončením služby jsou uživateli nabídnuty kontakty na dostupné návazné služby v regionu (předškolní/školní zařízení/organizace poskytující sociální služby).

Možnosti ukončení služby rané péče:

- kdykoli na základě žádosti uživatele,
- naplněním cílů, které byly stanoveny uživatelem (uživatel si může /nemusí stanovit nové cíle spolupráce),
- dosažením sedmi let věku dítěte,
- v případě, že po dobu 6 měsíců nedojde ze strany uživatele k žádnému kontaktu s pracovníkem.

Stížnosti

V případě nespokojenosti s kvalitou a způsobem poskytování služeb rané péče může uživatel, pracovník, rodinný příslušník, příbuzný, případně jiná osoba podat stížnost, aniž by tím byl dotyčný stěžovatel jakýmkoli způsobem ohrožen.
Každá stížnost musí být přijata a do 10 kalendářních dnů ode dne doručení by měla být osoba, která stížnost podala informována o její evidenci.
Řešitel stížnosti je povinen odpovědět písemně stěžovateli do 30 dnů od data podání stížnosti o prošetření a postupu řešení stížnosti.

Způsob podání stížnosti

- přímo osobně pracovníkovi, vedoucí, řediteli, zřizovateli, nezávislé instituci, apod.

- osoba si může stěžovat ústně, dopisem, elektronicky, telefonicky i anonymně na níže uvedené adresy:

vedoucí Pracoviště rané péče, Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, tel: 739 244 665, e-mail: ranapece.svetlo@diakonie.cz

ředitel Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí

(tel: 734 646 900), (stížnost označte „k rukám ředitele střediska“)

Správní rada střediska Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí  (stížnost označte „k rukám Správní rady střediska“)

Dozorčí rada Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, (stížnost označte „k rukám předsedkyně Dozorčí rady“)

Správní rada Diakonie ČCE v Praze, Belgická 374/22, 120 00 Praha 2

Nezávislý posuzovatel - Kancelář veřejného ochránce lidských práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 888; e-mail. podatelna@ochrance.cz

Asociace občanských poraden, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 (kontakty na jednotlivé poradny)

Český helsinský výbor – poradenské centrum, Štefánikova 21, Praha 5, 150 00, tel: 257 221 141, e-mail: info@helcom.cz, poradna@helcom.cz

Prostředí a podmínky při poskytování služby rané péče

- Služba rané péče je zpravidla poskytována v domácnosti uživatele v místě bydliště, v pracovní dny pondělí – pátek od 8:00 – 17:00 hod. ( dle předchozí domluvy s klientem) a to po dobu platnosti smlouvy o poskytování služeb RP.
- Pracoviště rané péče sídlí v objektu na adrese ul. Komenského 616, 543 01 Vrchlabí. Pracovníci mají k dispozici i ostatní prostory v rámci jednoho podlaží budovy (sociální zařízení, kuchyňka, apod.).
- Doprava za uživateli je zajišťována služebními automobily.
- Pro předem smluvené ambulantní konzultace jsou využívány prostory Pracoviště rané péče v sídle poskytovatele. Objekt je majetkem města Vrchlabí, které tyto prostory pronajímá poskytovateli na základě řádně uzavřené smlouvy.

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci.
Najdete nás 0 adresách