Nabízené činnosti

Zájemce o službu rané péče je vždy seznámen s jednotlivými konkrétními činnostmi, které jsou obsaženy v komplexní nabídce služeb rané péče (ústní i písemnou formou).

Základní činnosti Aktivity naplňující základní činnost
 
 • na základě individuálních potřeb či požadavků si rodiče zvolí konkrétní činnost z celkové nabídky,
 • konzultace (návštěvy) jsou základem služby rané péče a jsou poskytovány přímo v rodinách, termíny konzultací si rodina domlouvá společně s pracovníkem, který bude rodinu navštěvovat
 • v průběhu jednotlivých návštěv v rodině dochází k opakování a nacvičování konkrétních dovedností,
 • rodiče si mohou vypůjčit vhodné hračky/pomůcky pro podporu rozvoje dítěte a vyzkoušet si je v domácím prostředí,
 • rodiče se mohou zúčastnit společných přednášek/besed na pracovišti rané péče, případně individuálně mohou využít semináře/ kurzy, které pořádají ostatní organizace
 • rodičům je doporučeno např. jak u dítěte podpořit samostatnou hru, jak např. komunikovat prostřednictvím obrázků, apod.
 • pracovník předává rodičům informace o možnostech rozvoje dítěte v základních oblastech
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pracovník podporuje pozitivní vztahy se širší rodinou (př. s prarodiči)
 • pracovník informuje rodiče o možnostech využití dostupných aktivit/činností v místě bydliště (př. návštěva mateřského centra, využití dostupných služeb, apod.)
 • pracovník může pomoci rodičům s vyhledáváním mateřské/základní školy,
 • v případě zájmu rodičů pracovník předá kontakt na další odborníky, kteří by se mohli podílet na rozvoji dítěte (logoped, fyzioterapeut)
Sociálně - terapeutické činnosti
 • rodič může pracovníkovi během konzultací v rodině sdělit své obavy, radosti, nápady, potřeby, atd.,
 • rodič v případě zájmu může obdržet kontakty na další rodiny, pečující o dítě se ZP (na základě oboustranného souhlasu)
 • rodiče mohou využít nabídku společných schůzek rodičů a dětí – frekvence a obsah schůzek je volen podle požadavků/potřeb rodičů (tvořivé dílny tj. malování, modelování, přednášky/besedy, apod.),
 • zprostředkování pobytových kurzů pro rodiny na základě individuálních požadavků rodičů
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • podpora rodičů v otevřené komunikaci (př. hovořit o věcech, které jsou nejasné), vyměňovat si navzájem kontakty a scházet se i mimo organizovaná setkání, apod.
 • doprovod rodičů při vyřizování žádostí, na jednání, vyšetření dítěte, případně jiná obdobná jednání v záležitostech, týkajících se vývoje dítěte,
 • pomoc s vyplňováním formulářů/žádostí (př. pracovník slovně vysvětlí, co je nutné uvést do žádosti na získání příspěvku na péči, apod.)

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci.
Najdete nás 0 adresách