Hodnoty a zásady služby

Při práci s rodinami jednáme v souladu s následujícími hodnotami a zásadami:

Milosrdenství

 • Jsme pohnuti soucitem - chceme pomáhat a hledat cesty k pomoci lidem v těžké situaci.
 • Centrem pozornosti v naší práci je klient a jeho potřeby.
 • Respektujeme názor a volbu klienta, podporujeme ho při prosazování jeho práv, oprávněných zájmů a vůle, a v samostatném rozhodování.
 • Respektujeme přiměřenou míru rizik v životě klienta.
 • Klient je odpovědný za svůj život, o kterém si sám rozhoduje.
 • Klient je tím, kdo vede průběh služby.
 • Lidem, kterým pomáháme, poskytujeme emoční podporu a jednáme s nimi s respektem.
 • Spolupráce je dobrovolná, klient má právo se svobodně rozhodnout, zda s námi uzavře smlouvu.
 • V průběhu pomoci má klient právo kdykoliv spolupráci ukončit.

 

Fortelnost

 • Zahrnuje kvalitní, poctivou a odborně provedenou práci.
 • Jsme si vědomi, kde začínají a končí hranice pomoci námi poskytovaných služeb a nepouštíme se do něčeho, čemu nerozumíme a na co nemáme kapacity.
 • V duchu dobré tradice chceme být příkladnou a inspirativní organizací.
 • Splňujeme kvalifikační předpoklady dané zákonem, dále se vzděláváme a rozšiřujeme si své odborné znalosti prostřednictvím akreditovaných kurzů a školících akcí.
 • Při práci se řídíme směrnicemi a pracovními postupy, které má organizace zpracované a které podléhají metodické kontrole uvnitř organizace i od nadřízených orgánů.
 • Pravidelně se účastníme supervizí, které nám pomáhají dále rozvíjet naše profesní dovednosti, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací.
 • Při své práci respektujeme zásadu rovného zacházení a dodržování lidských práv.
 • O všech skutečnostech, o kterých se při práci s klienty dozvíme, zachováváme mlčenlivost.
 • Ke každému z klientů přistupujeme individuálně s ohledem na jeho znalosti, možnosti, schopnosti, potřeby a situaci, ve které se nachází.

 

Společenství

 • Práce Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi směřuje k potřebným lidem v místě, kde žijeme.
 • Na práci ve službě není nikdo sám.
 • Pracujeme v týmu. O naše pracovní týmy pečujeme – nebereme je jako samozřejmost.
 • Je nám jasné, že kapacity nás jako jednotlivců jsou vyčerpatelné, proto aktivně vytváříme spolupracující síť v rámci komunity.
 • Vědomí širokého společenství posiluje naši motivaci ke službě.
 • Pomoc chápeme jako aktivní spoluúčast při dosahování nějakého cíle nebo odvracení nebo odstraňování nežádoucích následků.
 • Naše pomoc vždy vyžaduje zapojení klienta, nepřebíráme zodpovědnost za takové vyřešení problému, kdy klient je pasivní a čeká, až je za něj problém vyřešen.
 • Jde nám o aktivizaci vnitřních zdrojů klienta, jeho okolí s naší podporou a dílčím zapojením do řešení nepříznivé situace.
 • Podporujeme rodinu v tom, aby byla plně kompetentní a zvládla fungovat samostatně bez pomoci sociální služby.
 • Podporujeme rodinu, aby využívala veřejně dostupné zdroje (knihovna, hromadná doprava apod.) k řešení své situace.
 • Podpora rodiny ze strany Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je přiměřená tak, aby nevznikala závislost rodiny na službě, ale aby členové rodiny získali potřebné kompetence k samostatnému fungování.

Šíříme smysl vzájemné pomoci na Vrchlabsku. Používáme k tomu principy komunitní práce.

Principy komunitní práce, které využíváme:

Tematizujeme oblast vzájemné pomoci a respektu ve společnosti. Legitimizujeme, že říkat si o pomoc je normální, stejně jako pomáhat.

Pomáháme odstraňovat stigmatizaci sociálně vyloučeným osobám.

Síťujeme – propojujeme navzájem zdroje, odborníky, organizace i aktivní obyvatele v řešení potřeb komunity.

Nečekáme, až vznikne spolupráce a aktivně působíme jako vysílače a přijímače, které propojí subjekty a nastavují fungování sítě.

 

Naděje

 • Naděje je pro nás jako plamen ve tmě - dává nám dostatek síly, důvěry a odvahy v obtížných situacích nepropadnout rutině a rezignaci.
 • Máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání.
 • Žít z naděje pro nás také znamená rozumět významu osobního rozvoje a hledat k němu příležitosti, nebát se osobně angažovat, ale i pracovat s vlastní energií, abychom nevyhořeli.

Respektující komunikace

 • Ceníme si schopnosti porozumění jako základu veškeré úspěšné práce a pomoci.
 • Věříme, že opravdový respekt mezi lidmi se rodí z vnímání potřeb druhého a z úcty k sobě samému.
 • A proto se snažíme tyto kvality do komunikace přinášet.
 • Zároveň máme odvahu si žádat o zpětnou vazbu a učit se zní a nabízet jí jako dar lidem v našem okolí.

 

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst