Poskytované služby

Služba SAS má předcházet nebo snižovat míru sociálního vyloučení rodiny s dětmi prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce sociálního pracovníka s rodinou. Mezi základní činnosti služby patří:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Pracovně-výchovná činnost s dětmi 
 • Pracovně-výchovná činnost s dospělými

-    Podpora a nácvik rodičovského chování (hospodaření, péče o domácnost aj.)

-    Podpora a nácvik sociálních kompetencí (jednání na úřadech, školách aj.)

-    Podpora rodičovských kompetencí (výchovné metody, stanovení hranic, hra s dětmi, udržování denního režimu, společné aktivity aj.)

 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
 • a dovedností dítěte
 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
 • Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Doprovázení dětí do škol, školských zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
Sociálně-terapeutické činnosti
 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (nácvik komunikačních dovedností rodičů i dětí, psychosociální podpora formou naslouchání pro rodiče i děti, podpora výměny zkušeností  a sdílení podobných životních situací mezi rodiči
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.