UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

  • pokud se zájemce a poskytovatel dohodnou, dojde k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby (vzor smlouvy obdrží zájemce v rámci jednání, je k dispozici rovněž na výše uvedených webových stránkách). V případě naplněné kapacity, je smlouva sepsána až po uvolnění kapacity.
  • smlouva je ochranou pro obě smluvní strany a stanovuje bližší podmínky poskytování služby. Je uzavírána s ohledem na potřeby klienta a rozsah nabídky poskytovatele. Smlouva rovněž vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran. Je vždy vyhotovena písemně, minimálně ve dvou stejnopisech s platností originálu pro každou smluvní stranu (třetí stejnopis obdrží zastupující osoby).
  • nejzazší termín podepsání smlouvy je den zahájení poskytování služby
  • smlouvu podepisuje klient, opatrovník či zákonný zástupce, za poskytovatele ji podepisuje sociální pracovník

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci.
Najdete nás 0 adresách