Informace o zpracování osobních údajů

Diakonie ČCE – Středisko Světlo, IČO: 43464343, se sídlem Komenského 616, Vrchlabí 543 01 (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

K čemu Vámi svěřené údaje používáme

Zpracování osobních údajů:

Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 • agenda související se správou a chodem organizace,
 • personalistická agenda (včetně mzdové agendy), agenda dobrovolníků a agenda stážistů a praktikantů,
 • agenda uživatelů služeb (evidence žadatelů o službu, uzavírání smluv, fakturování služeb a vedení nezbytné dokumentace o poskytování služby),
 • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
 • pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,
 • agenda dárců, pořádání dobročinných sbírek,
 • agenda dotací a grantů, podání žádostí a vyúčtování služeb,
 • agenda zákazníků a dodavatelů (plnění objednávek),
 • agenda vztahů s veřejností a prezentace organizace.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy,
oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů
uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými
lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo
k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě.
Správce se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění
povinností správce ze zákona, smlouvy. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné
osobě, dbá správce o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

O svých údajích rozhodujete jen Vy.

Vaše práva:

 • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce (Středisko Světlo) zpracovává,
 • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na e-mail: %orD2~4WH_vk1~da0oEhTj

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst