Poslání:

Posláním OA je poskytnutí podpory na základě diakonických hodnot osobám, které potřebují pomoc druhého člověka při zajišťování svých základních potřeb. Osoby jsou podporovány v takovém rozsahu a čase, který je pro ně nezbytný a který si sami zvolí proto, aby mohly zůstat ve svém přirozeném prostředí a žít dosavadním způsobem života, pokud na to rodina ani jiné zdroje z okolí nestačí.

Hodnoty služby:

Milosrdenství: orientace na klienta

 • Jsme pohnuti soucitem - chceme pomáhat a hledat cesty k pomoci lidem v nepříznivé životní situaci.
 • Centrem pozornosti v naší práci je klient a jeho potřeby. Respektujeme názor a volbu klienta, podporujeme ho při prosazování jeho práv, oprávněných zájmů a vůle, a v samostatném rozhodování.
 • Respektujeme přiměřenou míru rizik v životě klienta. Klient je odpovědný za svůj život, o kterém si sám rozhoduje. Klient je tím, kdo vede průběh služby.
 • Osobám, kterým pomáháme, poskytujeme emoční podporu a jednáme s nimi s respektem.
 • Spolupráce je dobrovolná, klient má právo se svobodně rozhodnout, zda s námi uzavře smlouvu. V průběhu pomoci má klient právo kdykoliv spolupráci ukončit.

Fortelnost: kvalita a odbornost práce

 • Zahrnuje kvalitní, poctivou a odborně provedenou práci. Jsme si vědomi, kde začínají a končí hranice pomoci námi poskytovaných služeb a nepouštíme se do něčeho, čemu nerozumíme a na co nemáme kapacity. V duchu dobré tradice chceme být příkladnou a inspirativní organizací.
 • Splňujeme kvalifikační předpoklady dané zákonem, dále se vzděláváme a rozšiřujeme si své odborné znalosti prostřednictvím akreditovaných kurzů a školících akcí.
 • Při práci se řídíme směrnicemi a pracovními postupy, které má organizace zpracované a které podléhají metodické kontrole uvnitř organizace i od nadřízených orgánů.
 • Pravidelně se účastníme supervizí, které nám pomáhají dále rozvíjet naše profesní dovednosti, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací.
 • Při své práci respektujeme zásadu rovného zacházení a dodržování lidských práv. O všech skutečnostech, o kterých se při práci s klienty dozvíme, zachováváme mlčenlivost.
 • Ke každému z klientů přistupujeme individuálně s ohledem na jeho znalosti, možnosti, schopnosti, potřeby a situaci, ve které se nachází.

Společenství:

 • Péče Osobní asistence je zaměřena na potřebné osoby v oblasti ORP Vrchlabí. Na práci ve službě není nikdo sám. Pracujeme v týmu. O naše pracovní týmy pečujeme – nebereme je jako samozřejmost. Je nám jasné, že kapacity nás jako jednotlivců jsou vyčerpatelné, proto aktivně vytváříme spolupracující síť v rámci komunity. Vědomí širokého společenství posiluje naši motivaci ke službě.
 • Pomoc chápeme jako aktivní spoluúčast při dosahování nějakého cíle, odvracení nebo odstraňování nežádoucích následků. Naše pomoc vždy vyžaduje zapojení klienta, nepřebíráme zodpovědnost za takové vyřešení problému, kdy klient je pasivní a čeká, až je za něj problém vyřešen. Jde nám o aktivizaci vnitřních zdrojů klienta, jeho okolí s naší podporou a dílčím zapojením do řešení jeho nepříznivé situace.
 • Podporujeme klienta v tom, aby s pomocí sociální služby mohl setrvat co možná nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme klienta i osoby, které o něj pečují, aby využívali veřejně dostupné zdroje k řešení své situace.
 • Šíříme smysl vzájemné pomoci na Vrchlabsku. Používáme k tomu principy komunitní práce.

Principy komunitní práce, které využíváme:

Tematizujeme oblast vzájemné pomoci a respektu ve společnosti. Legitimizujeme, že říkat si o pomoc je normální, stejně jako pomáhat.

Síťujeme, spolupracujeme, spolupodílíme se na řešení – propojujeme navzájem zdroje, odborníky, organizace i aktivní obyvatele v řešení potřeb komunity. Nečekáme, až vznikne spolupráce a aktivně působíme jako vysílače a přijímače, které propojí subjekty a nastavují fungování sítě.

 Naděje: osobní rozvoj

 • Naděje je pro nás jako plamen ve tmě - dává nám dostatek síly, důvěry a odvahy v obtížných situacích nepropadnout rutině a rezignaci.
 • Máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání.
 • Žít z naděje pro nás také znamená rozumět významu osobního rozvoje a hledat k němu příležitosti, nebát se osobně angažovat, ale i pracovat s vlastní energií, abychom nevyhořeli.

 

Respektující komunikace:

 • Ceníme si schopnosti porozumění jako základu veškeré úspěšné práce a pomoci.
 • Věříme, že opravdový respekt mezi lidmi se rodí z vnímání potřeb druhého a z úcty k sobě samému, a proto se snažíme tyto kvality do komunikace přinášet.
 • Zároveň máme odvahu si žádat o zpětnou vazbu a učit se z ní a nabízet jí jako dar lidem v našem okolí.

Cíle služby:

Hlavní cíl služby: Klienti se sníženou soběstačností mají zajištěnou individuální pomoc a podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Dílčí cíle služby:

 1. Klient má zajištěné základní životní potřeby.
 2. Klient je podporován v rozvoji schopností a dovedností na základě jeho individuálních potřeb.
 3. Klient je aktivizován tak, aby byla zachována maximální míra soběstačnosti.
 4. Pečující získávají podporu v péči o klienta.

Cena: 135 Kč/ hodinu (viz Sazebník)

 

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst