Cílová skupina:

Rodiny s dítětem raného věku (0–7 let) se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra nebo opožděným či ohroženým vývojem) do 60 km od Vrchlabí na území Královéhradeckého kraje a v ORP Jilemnice.

S čím Vám můžeme pomoci?

Raná péče pomáhá rodinám v oblastech:

a)výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c)sociálně terapeutické činnosti,
d)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Nabízíme:

 • Návštěvy pracovníka přímo v rodině.
 • Podporu psychomotorického vývoje dítěte.
 • Půjčování hraček/stimulačních pomůcek/odborné literatury.
 • Spolupráci s odborníky (logoped, fyzioterapeut, psycholog).
 • Zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště.
 • Pomoc při obstarávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
 • Poradenství při výběru předškolního/školního zařízení a další návazné služby.
 • Společná setkávání s ostatními rodiči a dětmi.
 • Semináře/besedy pro rodiče.
 • Nabídka aktivity canisterapie – probíhá převážně skupinovou formou, je zde kladen zřetel na individuální cíle podpory jednotlivých dětí – př. podpora hrubé a jemné motoriky, rozvoj komunikačních schopností, rozvoj sociálního cítění, působení v oblasti rehabilitační práce - v polohování, relaxaci, v rozvíjení oslabených funkcí aj.
 • Nabídka nácviků sociálních a komunikačních dovedností - v rámci této aktivity dochází rodiče pravidelně se svým dítětem na pracoviště rané péče, kde probíhají nácviky buď skupinovou, nebo individuální formou. Obecnou náplní nácviků je učit dítě sociálním a komunikačním dovednostem na základě atraktivní hry. Podporována je zde i spolupráce s vrstevníky během společných aktivit a zpevňováno je pozitivní chování dítěte. Zvolené aktivity z nácviků mohou také sloužit jako inspirace pro rodiče, co je možné s dítětem doma zkoušet.
 • Nabídka aktivity muzikoterapie – probíhá na základě platného harmonogramu zvlášť pro mladší a zvlášť pro starší děti. Muzikoterapie je zaměřena na rozvoj rytmického cítění, podporu skupinové interakce, podporu komunikace a relaxace.

Forma služby:

Služby rané péče jsou poskytovány zejména terénní formou – přímo v rodinách. Působnost je do 60 km od Vrchlabí na území Královéhradeckého kraje a v ORP Jilemnice. Doplněny jsou i ambulantní formou na pracovišti rané péče – Nácviky sociálních a komunikačních dovedností (jarní a podzimní běh – setkání 1x za 14 dní) a pravidelná canisterapie (1 x za 3 týdny).

Kapacita služby:

Maximální počet uzavřených smluv s uživateli je 50.
Okamžitá kapacita pro terénní formu poskytování služby jsou 3 uživatelé.
Okamžitá kapacita pro ambulantní formu poskytování služby je 1 uživatel.

Jak se k nám přihlásíte?

První kontakt vychází zpravidla od zájemce a může mít písemnou, e-mailovou, telefonickou či osobní formu.

Sociální pracovník zjišťuje u zájemce:

 • zda je věk dítěte do 7 let,
 • typ zdravotního postižení,
 • zda zájemce bydlí v regionu, kde je služba poskytována.

Poté je domluvena se zájemcem osobní schůzka, při které se dozví podrobné informace o službě raná péče. Uživatelem se stává zájemce podpisem smlouvy o poskytování služeb rané péče, což za oboustranně vyjasněných podmínek může nastat již při prvním osobním jednání pracovníka se zájemcem o službu.

SLUŽBA JE ZDARMA.

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst