Služba Raná péče  Diakonie ČCE - střediska Světla ve Vrchlabí vstoupila od 1. 10. 2020 do dvou projektů v rámci MAS Krkonoše, které jsou spolufinancovány Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí.


Raná péče aneb co s tím, když přistanete jinde, než jste si přáli

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015932


Anotace projektu:
Rodiče dětí se zdravotním postižením, zejména s poruchou autistického spektra do 7 let po zjištění postižení dítěte "přistávají" se svými očekávání jinde než si přáli. Služby pro děti s autismem jsou v ČR na nízké úrovni. Takové děti "propadávají" systémem sociálních služeb a zátěž nesou vyčerpané pečující osoby. Celá rodina se dostává do sociálního vyloučení. Cílem projektu je zajistit dostatečnou kapacitu služby raná péče v MAS Krkonoše a tím zpřístupnit pomoc osobám v tíživé sociální situaci.

Cíl projektu:
Cílem projektu je zajistit dostatečnou kapacitu registrované služby raná péče na území MAS Krkonoše a zpřístupnit pomoc rodinám v tíživé sociální situaci. Projekt podpoří dlouhodobou práci s 10 pečujícími osobami o děti zejména s PAS a poruchou komunikace a zlepší a stabilizuje jejich dlouhodobě nepříznivou sociální situaci.

Projekt byl ukončen dne 31.12.2022.

Informační brožura rané péče pro rodiče dětí s poruchou vývoje

           OPZ                                MPSV

Cyklus nácviku sociálních a komunikačních dovedností pro děti s poruchou autistického spektra a opožděným vývojem

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015931

Anotace projektu:
V soc. systému chybí finance a služby pro děti s poruchou autistického spektra. Klientské rodiny rané péče v Krkonoších pociťují nedostatečnou nabídku pomoci při řešení nevhodného chování jejich dítěte. Pokud se včas neodhalí a neřeší chování u dětí, je celá rodina, včetně dítěte ohrožená stigmatizací, izolovaností. Cílem projektu je zavést Cyklus nácviků sociálních a komunikačních dovednosti pro děti s PAS a opožděným vývojem nad rámec základních činností rané péče a vytvořit k nim metodiku.

Cíl projektu:
Cílem projektu je zavést Cyklus nácviků sociálních a komunikačních dovednosti pro děti s PAS a poruchou komunikace a opožděným vývojem nad rámec základních činností sociální služby raná péče.

Tyto motivační programy pro sociální začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení a podporu dětí v rodině již od raného školního věku podpoří 20 rodina s dětmi v osvojení si dovedností potřebných pro fungování v běžném životě.

Budou vytvořeny Metodika Cyklus nácviků sociálních a komunikačních dovedností pro děti s PAS a opožděným vývojem do 7 let a Metodika pro rodiče - Jak rozvíjet sociálně komunikační dovednosti dítěte se zdravotním postižením.

Projekt byl prodloužen do 30. června 2023. Důvodem je, že se poskytování nácviků od 1. 10. 2020 do září 2021 řídilo doporučovanými postupy s dodržováním platných mimořádných opatření vlády v době pandemie Covid 19. Proto aktivity nácviků nemohly být ve výše uvedeném období nabízeny standartní formou, tak jak je uvedeno v žádosti projektu. Muselo se přistoupit k náhradním řešením, která nevedly k naplnění podstaty nácviků jako takových.

           OPZ                             MPSV

 

 

 

 

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst