Diakonie

Raná péče

Pomáháme rodinám najít rovnováhu. Raná péče je služba pro rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením ve věku 0–7 let.

S čím Vám můžeme pomoci?

Raná péče pomáhá rodinám v oblastech:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 3. sociálně terapeutické činnosti,
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Nabízíme:

 • Návštěvy pracovníka přímo v rodině.
 • Podporu psychomotorického vývoje dítěte.
 • Půjčování hraček/stimulačních pomůcek/odborné literatury.
 • Spolupráci s odborníky (logoped, fyzioterapeut, psycholog).
 • Zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště.
 • Pomoc při obstarávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
 • Poradenství při výběru předškolního/školního zařízení a další návazné služby.
 • Společná setkávání s ostatními rodiči a dětmi.
 • Semináře/besedy pro rodiče.
 • Nabídka aktivity canisterapie – probíhá převážně skupinovou formou, je zde kladen zřetel na individuální cíle podpory jednotlivých dětí – př. podpora hrubé a jemné motoriky, rozvoj komunikačních schopností, rozvoj sociálního cítění, působení v oblasti rehabilitační práce – v polohování, relaxaci, v rozvíjení oslabených funkcí aj.

Cílová skupina

Rodiny s dítětem raného věku (0–7 let) se zdravotním postižením, mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra nebo opožděným či ohroženým vývojem do 60 km od Vrchlabí na území Královéhradeckého kraje a v ORP Jilemnice na území Libereckého kraje.

Kde nás najdete

Službu poskytujeme do 60 km od Vrchlabí na území Královéhradeckého kraje a v ORP Jilemnice na území Libereckého kraje.

Adresa

Diakonie ČCE – Středisko Světlo ve Vrchlabí
Pracoviště rané péče
Komenského 616
543 01

Otevírací doba

Po-Pá 8:00–18:00 dle předchozí domluvy s uživatelem

Služba je ZDARMA.

„Moc nám pomohlo poskytnutí opory ve fázi přijímání diagnózy, navedení ke způsobům práce, možnost půjčovat si domů literaturu i hračky. Měli jsme možnost setkání s jinými rodiči a dětmi, společné sdílení zkušeností a poskytnutí příjemného pocitu podpory.”  

Pečující maminka

Poslání služby

Na základě diakonických hodnot pomáháme na území KHK a v ORP Jilemnice rodinám s dítětem raného věku se zdravotním postižením (0-7 let). Provázíme rodinu náročnou životní situací tak, aby porozuměla speciálním potřebám svého dítěte a nalezla zdroje, které ji umožní žít běžným životem.

Cíl služby

Rodiny s dítětem se zdravotním postižením naleznou zdroje pro výchovu dítěte v přirozeném prostředí a žití života podle svých představ.

Hodnoty služby

Při poskytování služby rané péče se opíráme o pět základních diakonických hodnot: milosrdenství, fortelnost, společenství, naději a otevřené a respektující komunikaci, které jsou stabilním základem pro naši práci.  

Při práci s uživateli jednáme podle následujících hodnot:

MILOSRDENSTVÍ: orientace na klienta

 • S uživatelem jednáme s respektem vůči jeho přáním a potřebám. Respektujeme jeho práva a svobodnou vůli. Je pro nás důležitý individuální přístup, ve kterém dokonale porozumíme potřebám uživatele a díky tomu mu vytváříme službu na míru.
 • Pro uživatele jsme partnery – společně jdeme po cestě k nastaveným cílům, s uživateli vedeme o průběhu služby dialog, domlouváme se, jak bude spolupráce probíhat.
 • K uživateli přistupujeme s pochopením a poskytujeme mu emoční podporu při jeho rozhodování. 
 • Využíváme princip přiměřené podpory a zplnomocnění – aktivně působíme na uživatele a podporujeme ho v rozvoji samostatnosti, vedeme ho k přijetí zodpovědnosti za řešení své nepříznivé situace.

FORTELNOST: kvalita a odbornost práce

 • Znamená kvalitně odvedená práce, při které se řídíme etickým kodexem sociálních pracovníků, dokumentací organizace, dodržováním legislativního rámce služby, včetně orientace v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb.
 • Práce s uživatelem je založena na jasně pojmenovaných odborných metodách práce, které známe a používáme je v praxi.
 • Jsme si vědomi, kde začínají a končí hranice pomoci námi poskytovaných služeb a nepouštíme se do něčeho, čemu nerozumíme a na co nemáme kapacity. Známe hranice toho, co je v naší kompetenci, co můžeme řešit a poskytovat a co budeme delegovat na jiného odborníka nebo jinou službu.
 • Kvalitu služby sledujeme a pravidelně ji vyhodnocujeme. Na základě našich zkušeností jí zlepšujeme, nezůstáváme ustrnulí na místě.

SPOLEČENSTVÍ

 • Spolupracujeme s dalšími organizacemi, službami a odborníky a sdílíme společně dobrou praxi. Spoluvytváříme tak síť poskytující podporu potřebným. Spolupráce je pro nás o aktivní komunikaci s naším okolím a hledání cesty k mezioborovému propojování v naší lokalitě.
 • Na práci v Diakonii není nikdo sám. Pracujeme v týmu. O náš pracovní tým pečujeme – nebereme ho jako samozřejmost. Je nám jasné, že kapacity nás jako jednotlivců jsou vyčerpatelné, proto aktivně vytváříme spolupracující síť. Vědomí širokého společenství posiluje naši motivaci ke službě.
 • K vytváření společenství využíváme principy komunitní práce:

Vytváříme prostor pro zjišťování, slyšení a práci s potřebami komunity a sociálně vyloučených.

Tematizujeme oblast vzájemné pomoci a respektu na podporu naší cílové skupiny.

Síťujeme – propojujeme navzájem zdroje, odborníky, organizace i aktivní obyvatele v řešení potřeb komunity.

 • Vnímáme se jako komunitu, kde vytváříme pro uživatele prostor se potkávat (skupinové ambulance) – uživatelé se mohou tak vzájemně podporovat.
 • Pracujeme s celou rodinou – chceme podporovat přirozené zdroje uživatele a neposilovat jeho závislost na sociální službě. 
 • Uživatelé jsou součást společenství – jsou aktivními účastníky, podílí se na tvorbě společenství.

NADĚJE: osobní rozvoj

 • Žít z naděje pro nás také znamená rozumět významu osobního rozvoje a hledat k němu příležitosti, nebát se osobně angažovanost, ale i pracovat s vlastní energií, abychom nevyhořeli. Neustále se vzděláváme, k získání nadhledu pravidelně využíváme intervize, supervize, reflexe naší práce.
 • Vždy věříme, že můžeme společně s uživatelem najít zdroje, které pomohou řešit jeho nepříznivou situaci.
 • Probouzíme v uživateli odvahu pokračovat po cestě, po které jde, ačkoliv to není vždy snadné.
 • Poskytujeme uživateli v průběhu poskytování služby zpětnou vazbu na to, co již dokázal – podporujeme tak naději, že jde po správné cestě k vytyčenému cíli.

OTEVŘENÁ A RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE

 • Ceníme si schopnosti porozumění jako základu veškeré úspěšné práce a pomoci. Věříme, že opravdový respekt mezi lidmi se rodí z vnímání potřeb druhého a z úcty k sobě samému. A proto se snažíme tyto kvality do komunikace přinášet. Vytváříme bezpečný prostor pro to, aby každý mohl říct svůj názor. Komunikaci stavíme na principu partnerství – jsme v komunikaci rovnocennými partnery.
 • Komunikujeme srozumitelně a svoji srozumitelnost si ověřujeme.
 • Máme odvahu si žádat o zpětnou vazbu a učit se z ní a nabízet ji jako dar lidem v našem okolí.

Forma služby

Terénní forma – pracovníci navštěvují rodiny v jejich přirozeném prostředí. 

Ambulantní forma – na základě předchozí domluvy mohou rodiny využívat individuální konzultace v prostorách Pracoviště rané péče, v sídle poskytovatele na adrese ul. Komenského 616, 543 01 Vrchlabí. Rodiny mohou ambulantní formou rovněž využívat aktivitu canisterapie a aktivitu Nácviky sociálních a komunikačních dovedností (dle platného harmonogramu).

Kapacita služby

Počet pracovníků i pracovní úvazky odpovídají aktuálnímu počtu uzavřených smluv s uživateli a potřebám
uživatelů tak, aby služby rané péče byly poskytovány v odpovídající kvantitě a kvalitě.

Maximální počet uzavřených smluv s uživateli je 50.
Okamžitá kapacita pro terénní formu poskytování služby jsou 3 uživatelé.
Okamžitá kapacita pro ambulantní formu poskytování služby je 1 uživatel.
Okamžitá kapacita pro ambulantní skupinovou formu poskytování služby: 4 uživatelé.

Jak se k nám přihlásit

První kontakt vychází zpravidla od zájemce a může mít písemnou, e-mailovou, telefonickou či osobní formu.

Sociální pracovník zjišťuje u zájemce:

 • zda je věk dítěte do 7 let,
 • typ zdravotního postižení,
 • zda zájemce bydlí v regionu, kde je služba poskytována.

Poté je domluvena se zájemcem osobní schůzka, při které se dozví podrobné informace o službě raná péče. Uživatelem se stává zájemce podpisem smlouvy o poskytování služeb rané péče, což za oboustranně vyjasněných podmínek může nastat již při prvním osobním jednání pracovníka se zájemcem o službu.

Ke stažení
Název dokumentuKategorieOdkaz na stažení
Vzor - Smlouva o poskytování služby Raná péčeInfo služba - RPStáhnout
Popis realizace služby Raná péčeInfo služba - RPStáhnout
Vyhodnocení dotazníků kvality při poskytování služby RP za rok 2022Info služba - RPStáhnout
Veřejný závazek služby Raná péčeInfo služba - RPStáhnout
Informační brožura rané péče pro rodiče dětí s poruchou vývojeInfo služba - RPStáhnout
Leták služby Raná péčeInfo služba - RPStáhnout
Garantovaná nabídka služby Raná péčeInfo služba - RPStáhnout

Kontaktujte nás

Kontakt - Marcela Sobotková
Mgr. Marcela Sobotková vedoucí služby raná péčeranapece.svetlo@diakonievr.cz+420 739 244 665