Cílová skupina:

Sociálně aktivizační služba podporuje rodiny s dětmi, případně partnery či ženy očekávající narození dítěte v nepříznivé situaci, kterou neumějí sami bez pomoci řešit, což má zároveň negativní vliv na fungování rodiny, zajištění bezpečného rodinného prostředí a na zdravý vývoj dítěte/dětí. Služba je poskytována na území správního obvodu ORP Jilemnice.

Pro účely poskytování služby za rodinu považujeme min. 2 osoby, z nichž jednou osobou je dítě ve věku do 18 let a druhou je dospělá osoba, což je rodič nebo jiná pečující osoba, která má právní nárok pečovat o dítě.

Službu tedy poskytujeme např.:

-        rodičům samoživitelům,

-        rodičům usilujícím o navrácení dítěte nebo o navázání či obnovení kontaktu s dítětem,

-        prarodičům pečujícím o vnoučata,

-        osobám pečujícím o dítě v rámci náhradní rodinné péče.

Forma služby:

Službu poskytujeme terénní i ambulantní formou. Převažuje poskytování služby v terénu, kdy vy nikam nemusíte, protože my přijedeme za vámi. Místo a čas setkání si vždy domlouváme předem prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo osobně.

Klienti mohou využít i možnost ambulance formou setkání v jednací místnosti v místě provozovny Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Kapacita služby:

  • Maximální okamžitá kapacita terénní služby jsou 2 klienti.
  • Maximální okamžitá kapacita ambulantní služby je 1 klient.

S čím Vám můžeme pomoci?

Dle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách poskytujeme klientským rodinám níže uvedené základní činnosti:

a)výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c)sociálně terapeutické činnosti,

d)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Pro více informací můžete nahlédnout do naší garantované nabídky služeb.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA ZDARMA.

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst