Naše poslání:

Sociálně aktivizační služba na základě diakonických hodnot podporuje rodiny s dětmi a pomáhá jim zmírnit, zlepšit či vyřešit jejich nepříznivou situaci tak, aby rodina byla schopna samostatně zajistit zdravý vývoj dítěte.

Hodnoty a zásady služby:

Milosrdenství

 • Jsme pohnuti soucitem - chceme pomáhat a hledat cesty k pomoci lidem v těžké situaci. Centrem pozornosti v naší práci je klient a jeho potřeby. Respektujeme názor a volbu klienta, podporujeme ho při prosazování jeho práv, oprávněných zájmů a vůle, a v samostatném rozhodování.
 • Respektujeme přiměřenou míru rizik v životě klienta. Klient je odpovědný za svůj život, o kterém si sám rozhoduje. Klient je tím, kdo vede průběh služby. Lidem, kterým pomáháme, poskytujeme emoční podporu a jednáme s nimi s respektem.
 • Spolupráce je dobrovolná, klient má právo se svobodně rozhodnout, zda s námi uzavře smlouvu. V průběhu pomoci má klient právo kdykoliv spolupráci ukončit.

Fortelnost

 • Zahrnuje kvalitní, poctivou a odborně provedenou práci. Jsme si vědomi, kde začínají a končí hranice pomoci námi poskytovaných služeb a nepouštíme se do něčeho, čemu nerozumíme a na co nemáme kapacity. V duchu dobré tradice chceme být příkladnou a inspirativní organizací.
 • Splňujeme kvalifikační předpoklady dané zákonem, dále se vzděláváme a rozšiřujeme si své odborné znalosti prostřednictvím akreditovaných kurzů a školících akcí.
 • Při práci se řídíme směrnicemi a pracovními postupy, které má organizace zpracované a které podléhají metodické kontrole uvnitř organizace i od nadřízených orgánů.
 • Pravidelně se účastníme supervizí, které nám pomáhají dále rozvíjet naše profesní dovednosti, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací.
 • Při své práci respektujeme zásadu rovného zacházení a dodržování lidských práv. O všech skutečnostech, o kterých se při práci s klienty dozvíme, zachováváme mlčenlivost.
 • Ke každému z klientů přistupujeme individuálně s ohledem na jeho znalosti, možnosti, schopnosti, potřeby a situaci, ve které se nachází.

Společenství a vzájemná pomoc

 • Práce Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi směřuje k potřebným lidem v místě, kde žijeme. Na práci ve službě není nikdo sám. Pracujeme v týmu. O naše pracovní týmy pečujeme – nebereme je jako samozřejmost. Je nám jasné, že kapacity nás jako jednotlivců jsou vyčerpatelné, proto aktivně vytváříme spolupracující síť v rámci komunity. Vědomí širokého společenství posiluje naši motivaci ke službě.
 • Pomoc chápeme jako aktivní spoluúčast při dosahování nějakého cíle nebo odvracení nebo odstraňování nežádoucích následků. Naše pomoc vždy vyžaduje zapojení klienta, nepřebíráme zodpovědnost za takové vyřešení problému, kdy klient je pasivní a čeká, až je za něj problém vyřešen. Jde nám o aktivizaci vnitřních zdrojů klienta, jeho okolí s naší podporou a dílčím zapojením do řešení nepříznivé situace.
 • Podporujeme rodinu v tom, aby byla plně kompetentní a zvládla fungovat samostatně bez pomoci sociální služby. Podporujeme rodinu, aby využívala veřejně dostupné zdroje (knihovna, hromadná doprava apod.) k řešení své situace.
 • Podpora rodiny ze strany sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je přiměřená tak, aby nevznikala závislost rodiny na službě, ale aby členové rodiny získali potřebné kompetence k samostatnému fungování. Šíříme smysl vzájemné pomoci na Vrchlabsku.
 • Používáme k tomu principy komunitní práce. Principy komunitní práce, které využíváme:
  • Tematizujeme oblast vzájemné pomoci a respektu ve společnosti. Legitimizujeme, že říkat si o pomoc je normální, stejně jako pomáhat. Pomáháme odstraňovat stigmatizaci sociálně vyloučeným osobám.
  • Síťujeme – propojujeme navzájem zdroje, odborníky, organizace i aktivní obyvatele v řešení potřeb komunity. Nečekáme, až vznikne spolupráce a aktivně působíme jako vysílače a přijímače, které propojí subjekty a nastavují fungování sítě.

Naděje

Naděje je pro nás jako plamen ve tmě - dává nám dostatek síly, důvěry a odvahy v obtížných situacích nepropadnout rutině a rezignaci. Máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání. Žít z naděje pro nás také znamená rozumět významu osobního rozvoje a hledat k němu příležitosti, nebát se osobně angažovat, ale i pracovat s vlastní energií, abychom nevyhořeli.

Respektující komunikace

Ceníme si schopnosti porozumění jako základu veškeré úspěšné práce a pomoci. Věříme, že opravdový respekt mezi lidmi se rodí z vnímání potřeb druhého a z úcty k sobě samému, a proto se snažíme tyto kvality do komunikace přinášet. Zároveň máme odvahu si žádat o zpětnou vazbu a učit se zní a nabízet jí jako dar lidem v našem okolí.

 

Cíle služby:

Hlavní cíl:

Rodiny v dlouhodobé krizové situaci zvládají překonat rizika s tím spojená, nedochází k ohrožení vývoje dětí a dosahují maximální možné míry sociálního začlenění.

Dílčí cíle:

1) Rodiny jsou podpořeny v samostatnosti při vytváření podmínek pro zdravý vývoj dítěte a realizaci tohoto stavu v každodenním životě.

2) Rodiny jsou podpořeny ve vyřešení dlouhodobé krizové situace s cílem dosažení maximální míry sociálního začlenění.

3) Rizika vývoje dětí způsobená dlouhodobou krizovou situací jsou omezena.

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst