Vize:

Lidem se zdravotním znevýhodněním často hrozí sociální vyloučení. Věříme v harmonickou lokální komunitu, kde klíčovými hodnotami jsou respekt a vzájemná pomoc. Díky tomu lidé se zdravotním znevýhodněním naleznou oporu pro řešení svého problému.

Naše poslání:

Na základě diakonických hodnot pomáháme na Vrchlabsku lidem se zdravotním znevýhodněním obnovit nebo získat schopnosti a dovednosti pro samostatný život. Aktivujeme jejich zdroje a odpovědnost v oblasti práce, samostatného života a bydlení, aby mohli žít spokojeně a nezávisle na pomoci druhých.

Hodnoty a zásady služby:

Milosrdenství

 • S uživatelem jednáme s respektem vůči jeho přáním a potřebám. Respektujeme jeho práva a svobodnou vůli. Je pro nás důležitý individuální přístup, ve kterém dokonale porozumíme potřebám uživatele a díky tomu mu vytváříme službu na míru.
 • Pro uživatele jsme partnery – společně jdeme po cestě k nastaveným cílům, s uživateli vedeme o průběhu služby dialog, domlouváme se, jak bude spolupráce probíhat.
 • K uživateli přistupujeme s pochopením a poskytujeme mu emoční podporu při jeho rozhodování.
 • Využíváme princip přiměřené podpory a zplnomocnění – aktivně působíme na uživatele a podporujeme ho v rozvoji samostatnosti, vedeme ho k přijetí zodpovědnosti za řešení své nepříznivé situace.

Fortelnost

 • Znamená kvalitně odvedená práce, při které se řídíme etickým kodexem sociálních pracovníků, dokumentací organizace, dodržováním legislativního rámce služby, včetně orientace v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb.
 • Práce s uživatelem je založena na jasně pojmenovaných odborných metodách práce, které známe a používáme je v praxi.
 • Jsme si vědomi, kde začínají a končí hranice pomoci námi poskytovaných služeb a nepouštíme se do něčeho, čemu nerozumíme a na co nemáme kapacity. Známe hranice toho, co je v naší kompetenci, co můžeme řešit a poskytovat a co budeme delegovat na jiného odborníka nebo jinou službu.
 • Kvalitu služby sledujeme a pravidelně ji vyhodnocujeme. Na základě našich zkušeností jí zlepšujeme, nezůstáváme ustrnulí na místě.

 Společenství 

 • Spolupracujeme s dalšími organizacemi, službami a odborníky a sdílíme společně dobrou praxi. Spoluvytváříme tak síť poskytující podporu potřebným. Spolupráce je pro nás o aktivní komunikaci s naším okolím a hledání cesty k mezioborovému propojování v naší lokalitě.
 • Na práci v Diakonii není nikdo sám. Pracujeme v týmu. O náš pracovní tým pečujeme – nebereme ho jako samozřejmost. Je nám jasné, že kapacity nás jako jednotlivců jsou vyčerpatelné, proto aktivně vytváříme spolupracující síť. Vědomí širokého společenství posiluje naši motivaci ke službě.
 • K vytváření společenství využíváme principy komunitní práce:
  • Vytváříme prostor pro zjišťování, slyšení a práci s potřebami komunity a sociálně vyloučených.
  • Tematizujeme oblast vzájemné pomoci a respektu na podporu naší cílové skupiny.
  • Síťujeme – propojujeme navzájem zdroje, odborníky, organizace i aktivní obyvatele v řešení potřeb komunity.
 • Vnímáme se jako komunitu, kde vytváříme pro uživatele prostor se potkávat (skupinové ambulance) – uživatelé se mohou tak vzájemně podporovat.
 • Pracujeme s rodinou uživatele – chceme podporovat přirozené zdroje uživatele a neposilovat jeho závislost na sociální službě.
 • Uživatelé jsou součást společenství – jsou aktivními účastníky, podílí se na tvorbě společenství.

Naděje

 • Žít z naděje pro nás také znamená rozumět významu osobního rozvoje a hledat k němu příležitosti, nebát se osobně angažovat, ale i pracovat s vlastní energií, abychom nevyhořeli. Neustále se vzděláváme, k získání nadhledu pravidelně využíváme intervize, supervize, reflexe naší práce.
 • Vždy věříme, že můžeme společně s uživatelem najít zdroje, které pomohou řešit jeho nepříznivou situaci.
 • Probouzíme v uživateli odvahu pokračovat po cestě, po které jde, ačkoliv to není vždy snadné.
 • Poskytujeme uživateli v průběhu poskytování služby zpětnou vazbu na to, co již dokázal – podporujeme tak naději, že jde po správné cestě k vytyčenému cíli.

 Respektující komunikace

 • Ceníme si schopnosti porozumění jako základu veškeré úspěšné práce a pomoci. Věříme, že opravdový respekt mezi lidmi se rodí z vnímání potřeb druhého a z úcty k sobě samému, a proto se snažíme tyto kvality do komunikace přinášet. Vytváříme bezpečný prostor pro to, aby každý mohl říct svůj názor. Komunikaci stavíme na principu partnerství – jsme v komunikaci rovnocennými partnery.
 • Komunikujeme srozumitelně a svoji srozumitelnost si ověřujeme.
 • Máme odvahu si žádat o zpětnou vazbu a učit se z ní a nabízet ji jako dar lidem v našem okolí.

Hlavní cíl služby:

Uživatel obnoví nebo získá schopnosti a dovednosti v oblasti práce, samostatného života a bydlení.

Dílčí cíle služby:

PRÁCE - Uživatel je orientovaný v tom, jaké pracovní činnosti jsou pro něj vhodné, pojmenuje dovednosti, které mu zvýší pracovní kompetence, a aktivně je rozvíjí, hledá si zaměstnání a v případě získání zaměstnání je schopen si ho udržet.

SAMOSTATNÝ ŽIVOT - Uživatel je schopen si vyřídit běžné záležitosti potřebné pro každodenní život:

  • uživatel se cítí jistě při jednání na úřadech,
  • uživatel ví, co představuje péče o sebe a samostatně tuto péči zvládá,
  • uživatel se orientuje v tom, jaké volnočasové aktivity ho naplňují a tráví jimi volný čas.

BYDLENÍ - Uživatel je orientovaný v klíčových schopnostech potřebných pro samostatné bydlení a aktivně je rozvíjí.

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst