Naše poslání:

Pracoviště rané péče ve Vrchlabí nabízí podporu a provázení rodinám s dítětem raného věku (0–7 let) se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým, kombinovaným, s poruchou autistického spektra nebo opožděným či ohroženým vývojem). Naší snahou je co největší začlenění rodiny do běžného života podle jejích potřeb a přání. Služby rané péče jsou poskytovány zejména terénní formou – přímo v rodinách. Působnost je do 60 km od Vrchlabí na území Královéhradeckého kraje a v ORP Jilemnice.

Diakonické hodnoty

Společenství

 • pracovat v profesním týmu, kde se vzájemně respektujeme a podporujeme,
 • podporovat sociální integraci rodiny s dítětem,
 • vyměňovat si zkušenosti se členskými pracovišti ARP ČR a dalšími subjekty, 
 • vytvářet podpůrnou síť v rámci komunity a regionu,
 • k vytváření společenství využíváme principy komunitní práce, což znamená, že:
  • vytváříme prostor pro zjišťování, slyšení a práci s potřebami komunity a zejména rodin dětí se zdravotním postižením, 
  • tematizujeme oblast vzájemné pomoci a respektu na podporu naší cílové skupiny,
  • síťujeme - propojujeme navzájem zdroje, odborníky, organizace i aktivní obyvatele v řešení potřeb komunity.

Milostrdenství
chápeme jako cestu k nezávislosti a zplnomocnění rodiny, což znamená:

 • rodina se může svobodně rozhodnout pro přijetí či nepřijetí služby rané péče,
 • rodina s dětmi se zdravotním postižením je v centru pozornosti, poskytujeme jí emoční podporu v náročné situaci a se všemi členy rodin jednáme za všech okolností s respektem a na základě jejich potřeb,
 • přijímat rodinu takovou, jaká je, bez předsudků a hodnocení,
 • respektovat právo na kvalifikované a objektivní informace v množství, jaké si rodina vyžádá, spolu s právem a zodpovědností rozhodovat o sobě v plné míře,
 • poskytovat službu rané péče takovým způsobem, aby nečinila rodinu závislou na sociální službě, případně na dalších poskytovatelích pomoci.

Naděje

 • společně s rodinou nacházet zdroje, které pomohou řešit její nepříznivou situaci,
 • poskytovat rodině emoční podporu v krizových situacích v přirozeném prostředí, kde se rodina cítí v bezpečí,
 • dbát na vlastní rozvoj, vzdělávat se a využívat spolupráci odborníků (intervize, supervize, reflexi práce, příklady dobré praxe),                  
 • respektovat hranice práce a osobního života.    

Fortelnost

 • kvalitně odvedenou práci, při které se řídíme etickým kodexem sociálních pracovníků, dokumentací organizace, dodržování legislativního rámce preventivní služby, včetně orientace v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb.,
 • pracovat s rodinou a dítětem odbornými metodami práce, které známe a umíme je používat v praxi,
 • průběžně se odborně vzdělávat, využívat nabídku supervizí, sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe s dalšími členskými pracovišti ARP ČR,
 • k práci přistupovat poctivě a eticky,
 • znát hranice toho, co je v naší kompetenci, co můžeme řešit a co budeme delegovat na jiného odborníka nebo jinou službu,
 • sledovat a pravidelně vyhodnocovat kvalitu služby a na základě našich zkušeností ji zlepšovat, nezůstávat ustrnulí na místě.

 Respektující komunikace

 • Cenit si schopnosti porozumění jako základu veškeré úspěšné práce a pomoci. Věříme, že opravdový respekt mezi lidmi se rodí z vnímání potřeb druhého a z úcty k sobě samému. A proto se snažíme tyto kvality do komunikace přinášet.
 • Vytvářet bezpečný prostor pro to, aby každý mohl říct svůj názor.
 • Komunikaci stavíme na principu partnerství - jsme v komunikaci rovnocennými partnery.
 • Komunikujeme srozumitelně a svoji srozumitelnost si ověřujeme.
 • Máme odvahu si žádat o zpětnou vazbu a učit se z ní a nabízet ji jako dar lidem v našem okolí.

Cíle služby:

Rodiny s dítětem se zdravotním postižením naleznou zdroje pro výchovu dítěte v přirozeném prostředí a žití života podle svých představ.

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst