O středisku Světlo ve Vrchlabí

foto budovaStředisko Světlo ve Vrchlabí vzniklo v roce 1992 a je součástí celorepublikové sítě sociálních služeb Diakonie ČCE. Naše registrované sociální služby působí v Královehradeckém a Libereckém kraji.

Řekli o nás

„S Vámi jsem taková klidnější. Neztrácím tolik půdu pod nohama a věřím v dobrý konec. Syn je také rád, že se na vás můžeme obrátit, když se začneme ztrácet ve školních věcech.“

                                            Zuzana, 51 let

„Děkujeme, že jste reagovali tak pružně a pomohli jste nám se o maminku postarat. Díky vám mohla strávit poslední dny života doma.“

                                            syn klientky, 77 let

 

Středisko Světlo ve Vrchlabí

Naše vize

Uvědomujeme si, že každý z nás se může dostat do těžké životní situace, proto vizí naší organizace je harmonická lokální komunita, kde klíčovými hodnotami jsou respekt a vzájemná pomoc. Věříme, že díku tomu člověk nalezne oporu pro řešení svého problému.

Naše poslání

Na základě diakonických hodnot pomáháme potřebným a šíříme smysl vzájemné pomoci na Vrchlabsku a Jilemnicku. Používáme k tomu terénní a ambulantní sociální služby a principy komunitní práce.

 Principy komunitní práce, které využíváme:

  • Pracujeme s potřebami: aktivně vytváříme prostor pro zjišťování a naslouchání potřeb komunity a sociálně vyloučených.
  • Tematizujeme oblast vzájemné pomoci a respektu ve společnosti. Usilujeme o to, aby ve společnosti bylo možné si jednoduše říci o pomoc a aby pomoc druhým byla důležitou hodnotou. Napomáháme odstraňovat stigmatizaci sociálně vyloučených osob.
  • Síťujeme: propojujeme navzájem zdroje, odborníky, organizace i aktivní obyvatele v řešení potřeb komunity. Nečekáme, až spolupráce vznikne, ale aktivně působíme jako ti, co propojí subjekty a nastavují fungování sítě.

Hodnoty, kterými se řídíme v naší práci:

  1. Milosrdenství:

Jsme pohnuti soucitem - chceme pomáhat a hledat cesty, jak pomoci lidem v těžké situaci. V centru pozornosti naší práce je klient a jeho potřeby. A na to nezapomínáme. Lidem, kterým pomáháme, poskytujeme emoční podporu a jednáme s nimi s respektem.

  1. Fortelnost:

Zahrnuje kvalitní, poctivou a odborně provedenou práci. Jsme si vědomi, kde začínají a končí hranice pomoci námi poskytovaných služeb a nepouštíme se do něčeho, čemu nerozumíme a na co nemáme kapacity. Naše práce stojí na odborných poznatcích i dlouholeté zkušenosti a vede ke spokojenosti uživatelů služeb. V duchu dobré tradice chceme být nadále příkladnou a inspirativní organizací.

  1. Společenství:

Služby Diakonie směřují k potřebným lidem v místě, kde žijeme. Na práci v Diakonii není nikdo sám. Jsme jeden tým. O naše pracovní týmy pečujeme – nebereme je jako samozřejmost. Je nám jasné, že kapacity nás jako jednotlivců jsou vyčerpatelné, proto aktivně vytváříme spolupracující síť v rámci komunity. Vědomí širokého společenství posiluje naši motivaci ke službě potřebným.

  1. Naděje:

Naděje je pro nás jako plamen ve tmě - dává nám dostatek síly, důvěry a odvahy v obtížných situacích nepropadnout rutině a rezignaci. Máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání. Žít z naděje pro nás také znamená rozumět významu osobního rozvoje a hledat k němu příležitosti. Nebát se osobně angažovat, ale i pracovat s vlastní energií, abychom nevyhořeli.

  1. Respektující komunikace:

Ceníme si schopnosti porozumění jako základu veškeré úspěšné práce a pomoci. Věříme, že opravdový respekt mezi lidmi se rodí z vnímání potřeb druhého a z úcty k sobě samému, a proto se snažíme tyto kvality do komunikace přinášet. Zároveň máme odvahu si žádat o zpětnou vazbu, učit se z ní a nabízet ji jako dar lidem v našem okolí.

Jak rozumíme slovu pomoc?

Pomoc chápeme jako aktivní spoluúčast při dosahování určitého cíle nebo při odstraňování nežádoucích následků.

Naše pomoc vždy vyžaduje aktivní spoluúčast klienta, nepřebíráme zodpovědnost za takové vyřešení problému, kdy klient je pasivní a čeká, až je za něj problém vyřešen. Snažíme se o aktivizaci vnitřních zdrojů klienta a o zapojení jeho okolí do řešení nepříznivé sociální situace.

Respektujeme individuální potřeby klienta, a proto při společné spolupráci nastavujeme individuální plán, který je pro obě strany srozumitelný a pojmenovává, kam společně s klientem kráčíme.

 

Služby

Raná péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vrchlabí
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jilemnice
Sociální služba Spirála
Osobní asistence

Vedení střediska

Ředitel: Tomáš Hawel

 

Úzce spolupracujeme se Speciální školou Diakonie ČCE.

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst